Magasin DIKKO gör en papperstidning

Nu har redaktionen för magasin DIKKO sammanträtt och beslutat att av de 50 000 kronorna vi fick kommer vi satsa det mesta på en papperstidning. Denna enda papperstidning kommer utkomma under 2022 (vi har inte fastställt det exakta datumet ännu).

Målgrupp för magasin DIKKO är minoriteten romer och nationella minoriteter. Det är därför vi har en egen flik för språket. I tidningen förekommer även andra språk förutom svenska och romani, till exempel norska och engelska.

Kultur är en stor del av vårt utbud och då i synnerhet minoriteten romers kultur. Tidningen uppmuntrar konstnärliga uttryck via text och ord. Vi arbetar medvetet med att göra språket tillgängligt för att de yngsta genom att publicera sagor och bilder som är kopplade till språket.

När papperstidningen trycks kommer vi nå två nya målgrupper: de som inte har någon datavana och personer som är frihetsberövade. Indirekt är också majoritetsbefolkningen vår målgrupp då vi agerar kunskapshöjande för de som inte har kunskap om de nationella minoriteterna. Skolor använder sig idag av artiklar från tidningen i sin undervisning och för att sprida kunskap.

Vi kommer att trycka delar av DIKKO som papperstidning för att nå ut till människor som inte har tillgång till tidningen online. Det kommer i första hand att gälla frihetsberövade. Att så många dinglare som möjligt ska ha tillgång till vad som skrivs av- och om oss är en demokratisk fråga, och fångar är en ofta bortglömd grupp när man pratar om demokrati. Frihetsberövade omfattades länge inte ens av rösträtten och fick rösta första gången i svenska val var 1937.

Att trycka DIKKO som papperstidning är ett projekt vi jobbat för.

Vi har fått ett första bidrag från Kulturrådet för att finansiera trycket, men att fördela tidningarna på anstalterna är den största utgiften, med kuvert och frimärken. Vi tittar på alternativa sätt att få ut den till målgruppen, och har också fått visst stöd genom frivilliga gåvor från privatpersoner. Om vi är många som hjälps åt så hoppas vi kunna göra regelbundna utskick, säger chefredaktör Linda Lundqvist.

Papperstidningen kommer med sin inriktning bli ensam i sitt slag då det inte finns någon annan tidning som
kommer ut i tryckt format som har fokus på de frågor magasin DIKKO har, eller som riktar sig till samma målgrupper. Tidningen skapar en röst för människor som normalt inte hörs så mycket.

Magasin DIKKO vill nå ut och tillgodose ett behov, som vi anser inte tillgodoses idag, med papperstidningen och därför väljer vi att gå vidare med att göra en papperstidning för de pengar som Kulturrådet beviljat oss.

DIKKO integrerar ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan och det genomsyrar vårt arbetssätt på tidningen. Vi har beslutat inom redaktionen att särskilt belysa kvinnors frågor eftersom dessa ofta är underrepresenterade inom minoriteten romer. Vi inkluderar personer med funktionsvariationer som en naturlig del i vår redaktion och tidning.

Vi lägger vikt vid att lyfta personer inom minoriteten romer som finns med i hbtq-sammanhang och bevakar till exempel Pride. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten.

Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet och mot diskriminering och lyfter frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker få en bredd på våra skribenter och söker medvetet personer som kan tillföra lite extra i tidningen samt försöker få en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass både i nät- såväl som papperstidningen.

Vill du vara med och bidra så är inget bidrag för litet, du får gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS