Europeiska rådets slutsatser om Ukraina, utvidgningen och reformer

skärmklipp

Europeiska unionen och dess medlemsstater är fortsatt fast beslutna att – på lång sikt och tillsammans med sina partner – bidra till säkerhetsåtaganden gentemot Ukraina, vilket kommer att hjälpa landet att försvara sig, stå emot destabiliseringsförsök och avskräcka från framtida angrepp. Europeiska rådet ställer sig bakom rådets slutsatser av den 12 december 2023 om utvidgningen. Europeiska rådet fattar följande beslut på grundval av kommissionens utvidgningspaket av den 8 november 2023: Ukraina och Republiken Moldavien, Georgien, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien och Västra Balkan.

Författare: Lillemor Holmlund
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

I. UKRAINA

1. Europeiska rådet fördömer ånyo med kraft Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som utgör en uppenbar kränkning av FN-stadgan, och bekräftar Europeiska unionens orubbliga stöd för Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser och dess naturliga rätt till självförsvar mot Rysslands angrepp.

2. Europeiska rådet erinrar om sina tidigare slutsatser och bekräftar Europeiska unionens orubbliga åtagande att fortsätta att ge Ukraina och dess befolkning starkt politiskt, finansiellt, ekonomiskt, humanitärt, militärt och diplomatiskt stöd så länge som det behövs.

3. Europeiska unionen och dess medlemsstater kommer även i fortsättningen att gripa sig an Ukrainas brådskande militära och försvarsmässiga behov. Europeiska rådet framhåller särskilt vikten av ett snabbt, förutsebart och hållbart militärt stöd till Ukraina, i synnerhet genom den europeiska fredsfaciliteten och EU:s uppdrag för militärt bistånd samt genom direkt bilateralt bistånd från medlemsstaterna. Europeiska rådet understryker det brådskande behovet av att påskynda leveranserna av robotar och ammunition, särskilt inom ramen för initiativet om en miljon enheter artilleriammunition, och att tillhandahålla Ukraina fler luftförsvarssystem.

Europeiska rådet uppmanar rådet att intensifiera arbetet med reformen av den europeiska fredsfaciliteten och den ytterligare ökningen av dess finansiering på grundval av förslaget från den höga representanten.

Europeiska unionen och dess medlemsstater är fortsatt fast beslutna att – på lång sikt och tillsammans med sina partner – bidra till säkerhetsåtaganden gentemot Ukraina, vilket kommer att hjälpa landet att försvara sig, stå emot destabiliseringsförsök och avskräcka från framtida angrepp. Med anledning av den höga representantens rapportering diskuterade Europeiska rådet EU:s framtida säkerhetsåtaganden gentemot Ukraina. Det uppmanar den höga representanten och medlemsstaterna att fortsätta arbetet i rådet med detta. Europeiska rådet kommer även i fortsättningen att följa frågan.

Militärt stöd och säkerhetsåtaganden kommer att tillhandahållas med full respekt för vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik och med beaktande av samtliga medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen.

4. Mot bakgrund av de fortsatta ryska attackerna mot Ukrainas civila och kritiska infrastruktur kommer Europeiska unionen och dess medlemsstater att intensifiera tillhandahållandet av ytterligare humanitärt bistånd och civilskyddsbistånd till Ukraina samt bistånd för att säkerställa den ukrainska energisektorns resiliens under vintern. Vidare står Europeiska unionen fast vid sitt åtagande att i samordning med sina internationella partner stödja Ukrainas återställande, återhämtning och återuppbyggnad, inbegripet minröjningsprocessen och den psykosociala rehabiliteringen.

5. Europeiska unionen och dess medlemsstater kommer att fortsätta med sina intensiva globala utåtriktade insatser och sitt samarbete med Ukraina och partner från världens alla regioner för att inför ett framtida globalt fredstoppmöte säkerställa ett så brett internationellt stöd som möjligt för en heltäckande, rättvis och varaktig fred och för de centrala principerna och målen i Ukrainas fredsformel.

6. Europeiska rådet efterlyser ånyo avgörande framsteg i samordning med partner när det gäller hur privata enheters extraordinära intäkter som härrör direkt från Rysslands immobiliserade tillgångar skulle kunna styras till att stödja Ukraina och dess återhämtning och återuppbyggnad, i enlighet med tillämpliga avtalsförpliktelser och i enlighet med EU-rätten och folkrätten. I detta sammanhang noterar Europeiska rådet de förslag som nyligen har lagts fram om extraordinära intäkter från immobiliserade ryska tillgångar.

7. Ryssland och dess ledning måste hållas fullt ut ansvariga för sitt anfallskrig mot Ukraina och för andra av de mest allvarliga brotten enligt folkrätten samt för de massiva skador som landets krig har förorsakat. Europeiska rådet uppmuntrar till ytterligare insatser, inbegripet i kärngruppen, för att inrätta en tribunal för lagföring av aggressionsbrottet mot Ukraina som skulle åtnjuta bredast möjliga stöd och legitimitet över regiongränserna samt en framtida kompensationsmekanism. Det bekräftar sitt stöd för Europarådets register över skadorna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som ett första konkret steg i denna riktning. Det uppmanar även samtliga stater att underteckna och snabbt ratificera Ljubljana–Haagkonventionen om internationellt samarbete vid utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och andra internationella brott. Europeiska rådet bekräftar även sitt stöd för Internationella brottmålsdomstolens arbete och fördömer Rysslands fortsatta försök att undergräva dess internationella mandat och funktion.

8. Europeiska rådet uppmanar ånyo enträget Ryssland och Belarus att omedelbart säkerställa att alla olagligt deporterade och förflyttade ukrainska barn och andra civila kan återvända på ett säkert sätt.

9. Europeiska unionen är fast besluten att ytterligare försvaga Rysslands förmåga att föra sitt anfallskrig, bland annat genom att ytterligare skärpa sina sanktioner och se till att dessa genomförs fullt ut och på ett effektivt sätt samt förhindra att de kringgås, särskilt när det gäller högriskvaror, i nära samarbete med partner och allierade. Europeiska rådet välkomnar antagandet av det tolfte sanktionspaketet. Det välkomnar också överenskommelsen om direktivet om fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder. Europeiska rådet fördömer Irans, Belarus och Nordkoreas fortsatta militära stöd till Rysslands anfallskrig. Det uppmanar även enträget samtliga länder att inte tillhandahålla materiellt eller annat stöd till Rysslands anfallskrig. Europeiska unionen kommer att fortsätta sitt intensiva arbete tillsammans med partner för att motverka falska ryska narrativ och rysk desinformation om kriget.

10. Europeiska rådet framhåller vikten av säkerhet och stabilitet i Svarta havet. Det är av avgörande betydelse att Ukrainas spannmålsexport är hållbar och når världsmarknaderna. Europeiska rådet stöder samtliga insatser för att underlätta exporten av spannmål och andra jordbruksprodukter från Ukraina till de mest behövande länderna, särskilt i Afrika och Mellanöstern. Europeiska rådet framhåller även vikten av att EU:s solidaritetskorridorer används till sin fulla potential och uppmanar kommissionen att påskynda arbetet tillsammans med medlemsstaterna i syfte att föreslå nya åtgärder för att ytterligare utveckla solidaritetskorridorernas kapacitet på samtliga rutter.

11. Europeiska unionen kommer att fortsätta att stödja Republiken Moldavien och Georgien vid hanteringen av de utmaningar som länderna står inför till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

III. UTVIDGNINGEN OCH REFORMER

13. Europeiska rådet, som erinrar om Granadaförklaringen, framhåller att utvidgningen är en geostrategisk investering i fred, säkerhet, stabilitet och välstånd. Den driver på förbättringar av de europeiska medborgarnas ekonomiska och sociala villkor, minskar skillnaderna mellan länderna och måste främja de värden som unionen bygger på. Inför utsikterna till en ytterligare utvidgning av unionen måste både de blivande medlemsstaterna och EU vara redo vid tidpunkten för anslutningen. Arbetet med de båda spåren bör gå framåt parallellt. De länder som vill bli medlemmar måste intensifiera sina reformansträngningar, särskilt på rättsstatsområdet, i linje med anslutningsprocessens meritbaserade karaktär och med hjälp av EU. Samtidigt måste unionen genomföra det grundläggande arbete och de reformer som krävs internt, och då fastställa unionens långsiktiga ambitioner och olika sätt att uppnå dem samt ta upp centrala frågor som rör dess prioriteringar och politik samt dess förmåga att agera. Detta kommer att göra EU och den europeiska suveräniteten starkare.

14. Europeiska rådet ställer sig bakom rådets slutsatser av den 12 december 2023 om utvidgningen. Europeiska rådet fattar följande beslut på grundval av kommissionens utvidgningspaket av den 8 november 2023:

Ukraina och Republiken Moldavien

15. Europeiska rådet beslutar att inleda anslutningsförhandlingar med Ukraina och Republiken Moldavien.

Europeiska rådet uppmanar rådet att anta respektive förhandlingsramar så snart de relevanta åtgärder som anges i kommissionens respektive rekommendationer av den 8 november 2023 har vidtagits.

Georgien

16. Europeiska rådet beslutar även att bevilja Georgien status som kandidatland, under förutsättning att de relevanta åtgärder som anges i kommissionens rekommendation av den 8 november 2023 vidtas.

Bosnien och Hercegovina

17. Europeiska rådet kommer att inleda anslutningsförhandlingar med Bosnien och Hercegovina, så snart landet i nödvändig grad uppfyller kriterierna för medlemskap.

Det uppmanar kommissionen att rapportera till rådet om framstegen senast i mars 2024 så att ett beslut ska kunna fattas.

Nordmakedonien

18. Europeiska unionen är redo att slutföra den inledande fasen av anslutningsförhandlingarna med Nordmakedonien så snart landet har fullgjort sitt åtagande att slutföra de konstitutionella ändringar som avses i rådets slutsatser av den 18 juli 2022, i enlighet med sina interna förfaranden. Europeiska rådet uppmanar Nordmakedonien att påskynda slutförandet av dessa förändringar.

Västra Balkan

19. Europeiska rådet, som bekräftar sitt fulla och otvetydiga åtagande för ett EU-medlemskapsperspektiv för västra Balkan, efterlyser en påskyndad anslutningsprocess.

20. Europeiska rådet noterar kommissionens meddelande om en ny tillväxtplan för västra Balkan, som syftar till att påskynda den socioekonomiska konvergensen mellan västra Balkan och Europeiska unionen på grundval av strikta villkor, och där regionen uppmanas att öka takten i arbetet med sina EU-relaterade reformer samt främja regional ekonomisk integration genom den gemensamma regionala marknaden på grundval av EU:s regler och standarder.

21. Europeiska rådet står fast vid sitt åtagande att på ett reversibelt och meritbaserat sätt främja den gradvisa integrationen mellan Europeiska unionen och regionen under själva utvidgningsprocessen.

Reformer

22. Allteftersom unionen utvidgas kommer en framgångsrik europeisk integration att kräva att unionens politik är framtidsanpassad och finansieras på ett hållbart sätt – på grundval av de värden som unionen bygger på – och att EU-institutionerna fortsätter att fungera effektivt.

23. Europeiska rådet kommer att ta upp frågan om interna reformer vid sina kommande möten i syfte att senast sommaren 2024 anta slutsatser om en färdplan för det framtida arbetet.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS