Kyrkovalet och samkönade äktenskap

Foto Stephan Skougaard Carlsson. St Johannes kyrka i Malmö

Bland världens demokratier (statlig kontroll av religion förvägrar människor en av deras grundläggande mänskliga rättigheter, enligt definitionen av modern demokrati måste statsmaktens kontroll av religion ses som en demokratiskt brist) är Sverige unikt på så vis att statsmakten också har, och hela tiden söker, mer makt i ett religiöst samfund.

Att med lagar skapa och upprätthålla en sådan ordning anses i andra demokratier vara otänkbart, detta sker i Nordkorea där statsmaktens parti också anser sig ha rätt att ha inflytande över vad kristendom ska vara. Att partier under täckmanteln ”demokrati” säkerställer statsmaktens inflytande över ett religiöst samfund är i grunden antidemokratiskt.

Det sker i Nordkorea, och Sverige.

I fullskaliga demokratier är det fullständigt otänkbart. Speciellt då man enligt Jesper Bengtsson, som på uppdrag för partiet, just utformade en strategi som skulle ge dem makt i kyrkan. Drömmen som enligt det socialdemokratiska partiet blivit verklighet, beskrivs skrytsamt och med en tydligt nedsättande ton mot medlemmar i Kyrkan som påtvingats detta mot sin vilja. Kyrkan skulle kunna användas för att underlätta maktutövandet i stat, kommun och landsting/region.

Bengtsson är helt tydlig med att partiets mål var att göra den till ett fundament i partiets strävande efter makt. Partiet anser att Kyrkan finns för att cementera dess maktposition. Fram till och med första delen av 1900-talet verkade socialdemokraterna för att avskaffa och upplösa Svenska Kyrkan. Man ville åstadkomma det genom att avskaffa Biskopsämbetet vilket i praktiken skulle innebära att Kyrkan inte längre är Kyrkan.

Svenska Kyrkan är en episkopal kyrka, med obruten apostolisk succession anser vi att våra Biskopar vigts, med handpåläggning av sin företrädare som blev biskop på samma vis, som blev biskop på identiskt vis, i ett obrutet led till den första biskopen (Paulus), vars uppgift given av Jesus var att bygga grunden för den Kyrka som den Svenska Kyrkan fortfarande idag 2000 år senare är en kontinuerlig obruten linje av. Kyrkovalet handlar istället om helt irrelevanta frågor som att tvinga präster viga samkönade par.

En präst får neka till att viga ett par för att de är heterosexuella idag, man vill alltså ge rättigheter till en grupp människor, som ingen annan grupp människor har idag. En kristen vigsel kan enligt kyrkans lära inte genomföras om prästen tvingas, istället för att prästen i hjärtat vill att Gud välsignar paret. Man vill inte ens ge kristna samkönade par en genuin kristen vigsel. Alla människor, oavsett sexuell läggning, har religionsfrihet, och därmed rätten att vara troende kristna, det är den kristna vigseln vi skyddar när vi vill säkerställa att den sker enligt vår tro, det gäller alla kristna i vår Kyrka, oavsett vilka könsorgan ett kristet älskande par har. Vi vill dela vårt liv med den vi älskar, i enlighet med den tron vi har, och i toleransens namn ska vi inte längre få göra det.

Ateistiska samkönade par skulle alltså då ha mer rätt till något de inte behöver enligt deras övertygelse, medan samkönade par där en eller båda parterna har en kristen tro nekas rätten att säkerställa att det äktenskap de ingår sker i enlighet med dennes/deras kristna tro. Kyrkokansliet har dessutom meddelat att ett sådant tvång strider mot Kyrkans grundläggande lära och därför spelar det ingen roll vad de företrädare, med uppgift att i sin helhet förmedla den läran till mig, anser att den borde vara. De söker ett förtroende för att medvetet missbruka det, det är helt enkelt fel ur ett kristet etiskt perspektiv, och är ett exempel på varför de aldrig avser att sköta det förtroendet de ber om.

Tyvärr bryr sig få av de icke-aktiva väljarna om att jag (liksom alla troende i Kyrkan) har en grundläggande mänsklig rättighet som inskränks, det är inte demokratiskt eller jämlikt. Och kristna som önskar vigas i ett samkönat äktenskap får exakt samma rättighet som jag inskränkt. Det är inte HBTQ-personer man vill ge mer rättigheter än någon har idag, det är vissa HBTQ-personer.

Hade ett parti i en ordinär valrörelse bedrivit den med syfte att dölja vilket förtroende man faktiskt söker, för att på så sätt medvetet kunna missköta det så hade man troligtvis inte fått något förtroende alls. Socialdemokraterna härstammar från Paulus enligt en socialdemokratisk präst, det kanske hade varit på sin plats att samtidigt förklara att partiets övertygelse varit att avskaffa Paulus efterträdare för att istället axla den uppgiften själva.

När en socialdemokrat påstår att socialdemokrati och Bibeln kompletterar varandra bra, så likställer denne sin lära med kristendom, men målet är inte nått, man har haft ett uttalat syfte att ersätta kristendom med socialdemokrati och valrörelsen är ett bedrägeri. Ingen av åsikterna som används för att mobilisera väljare för att medvetet missköta det förtroende valet egentligen handlar om ligger inom det ansvarsområde man vill få väljarnas förtroende att ansvara för.

Tyvärr verkar det fungera lika bra som alltid, Jesper Bengtsson skryter öppet med detta i en bok partiet själva bett honom författa; `Reformismens väg – Socialdemokratin och kyrkan’ . ”Det är inte längre Paulus som skriver brev till romarna – det är romarna som vill bestämma vad Paulus skall lära ut” – Maciej Zaremba (1999)

Jens Stelius Lundberg
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS