Svenska projekt beviljas totalt 44,2 miljoner kronor i EU-bidrag

Pixabay

Årets andra och sista ansökningsrunda inom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är nu klar. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beviljar totalt drygt 44,2 miljoner kronor (3 927 846 euro) i EU-bidrag till 51 olika projekt.

Källa: mucf.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– Antalet ansökningar har ökat under 2023, vi ser också att många söker EU-bidrag via oss för första gången, säger Johan Lycke, chef för MUCF:s avdelning för internationellt samarbete.

Främst är det programformen ”Partnerskap för samarbete” inom Erasmus+ Ungdom som visar på en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Under hela 2023 mottog MUCF 121 ansökningar inom den här programformen, jämfört med 53 ansökningar under hela 2022. Det handlar om bidrag till små och stora partnerskap mellan organisationer inom ungdomssektorn, men också med organisationer inom andra sektorer.

Det totala antalet ansökningar för alla bidragsformer inom båda EU-programmen under 2023 visar också en tydlig ökning: 339 ansökningar jämfört med 236 ansökningar under 2022.

– Vi ser en stor variation bland ansökarna; det är kommuner, stiftelser, ideella organisationer, men även småföretagare. Inom Europeiska solidaritetskåren var vi speciellt glada att få ansökningar av tre informella grupper av unga som själva sökte om solidaritetsprojekt. Det är väldigt positivt att unga hittar den här programformen och själva söker och de beviljades alla bidrag, säger Johan Lycke.

Bidrag till breddidrott

Nytt för MUCF under 2023 var att myndigheten numera även handlägger bidrag inom Erasmus+ Idrott, en projektform som handlar om mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn.

– Eftersom det är första året vi har den här projektformen så tycker vi att det är fantastiskt att vi har kunnat bevilja 12 av 13 ansökningar. Vi har fått in bra ansökningar från organisationer med relevans för breddidrotten och som handlar om hälsa och trivsel för alla inom idrott, snarare än elitidrott, vilket är projektformens syfte. Det är i linje med projektformens syfte och de allra flesta av ansökningarna kommer från nationella idrottsförbund, säger Johan Lycke.

Kvalitet och inkludering

En trend i de projekt som beviljades bidrag i ansökningsrundan är att många vill jobba med att stärka kvaliteten och innovationskraften i ungdomsarbete. Två andra tydliga områden är demokratifrågor och att engagera sig och delta i samhället samt att arbeta inkluderande för alla.

Det här är frågor som ligger nära MUCF:s andra myndighetsuppdrag i Sverige och generaldirektör Lena Nyberg är glad att EU-bidragen reflekterar att frågorna är viktiga för många i samhället just nu.

– I juni 2024 är det EU-val och under hela året är Sverige dessutom ordförandeland för Nordiska ministerrådet, där MUCF representerar Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén, Nordbuk. Vi kommer intensifiera vårt arbete för att hålla frågor om värdet av internationellt ungdomssamarbete ständigt aktuella i samhällsdebatten. Resultatet av den här ansökningsrundan visar att intresset för internationellt samarbete inom både inom den kommunala verksamheten liksom i civilsamhället är stort, säger Lena Nyberg.  

Alla beviljade EU-bidrag finns publicerade på sidan Vi har fått bidrag.

Några exempel på beviljade bidrag:

  • Göteborgs stad, Socialförvaltning Nordost, beviljas nästan 197 900 kronor (17 568 euro) för ett Erasmus+ Ungdom projekt som avser utbyten mellan två verksamheter i Sverige och på Irland. Verksamheten UngNordost inom Göteborgs stad stöder unga i riskzon för kriminalitet och normbrytande beteende och verksamheten Bradóg i Dublin, Irland, har särskilt fokus på unga i riskzon med romsk bakgrund. Under två utbyten –i Sverige i maj 2024 och på Irland i oktober 2024 – ska åtta deltagare från vardera verksamheter träffas för att utveckla kunskap, verktyg och metoder för ökad inkludering av unga från socioekonomiskt utsatta områden.
  • SOS Barnbyar beviljas drygt 481 000 kronor (42 723 euro) för Erasmus+ Ungdom projektet ”On My Own Two Feet: Strengthening self-leadership”. Projektet inkluderar ett förberedande möte samt ett ungdomsutbyte i Åbo, Finland, med 36 unga mellan 16–23 år från Finland, Spanien och Sverige med erfarenhet av samhällsvård. Under fem dagar i juni 2024 kommer deltagarna att lära känna varandra och sig själva genom en metod som heter ”I Decide my Future” och grundar sig på mänskliga rättigheter, delaktighet och självledarskap. Utbytet syftar till att stärka unga med begränsade möjligheter som har lämnat samhällsvård i övergången till vuxenlivet.
  • Svenska Cheerleadingförbundet beviljas drygt 148 400 kronor (13 180 euro) för sitt Erasmus+ Idrott projekt ”Kunskapsutbyte och digitalutveckling för Cheerleading domare”. Det är ett mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn, där det planeras en jobbskuggning i Finland i två dagar för tio deltagare som alla är aktiva inom organisationen som domare. Syftet är att utveckla domarnas kunskaper om bedömning, att utbilda dem i digital bedömning och att undersöka möjligheten att införa ett digitalt bedömningssystem inom svensk Cheerleading.
  • Nöteriet är en informell grupp av fem unga personer i åldern 23–26 år som har fått bidrag för ett solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren. De beviljas nästan 113 000 kronor (10 032 euro) för att starta upp en växande produktion av nötträdsplantor. Projektet ska bidra till en levande landsbygd och driva på utvecklingen av nötodling som ett verktyg när det gäller klimatförändringar. Projektet startar 1 januari 2024 och pågår under hela året. Under den tiden ska gruppen renovera ett övergivet växthus de har fått hyra under en tio års period i Sankt Olof, Skåne. De planerar att samla, så och plantera nötter och arrangera sociala evenemang kring växthuset.

FAKTA/EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om Erasmus+ Ungdom och Idrott. Läs mer på mucf.se.

Europeiska solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Läs mer på mucf.se.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS