Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck intensifieras

pixabay

Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Genom beslut om regleringsbreven för 2024 har flera myndigheter fått uppdrag om att bekämpa våldet och förtrycket. Uppdragen omfattar bland annat att inrätta en nationell funktion för utsatta att vända sig till samt stärkt kunskapsutveckling.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– Som Sveriges jämställdhetsminister har jag ett stort ansvar för att vi ska krossa hederskulturen. Frågan är högt prioriterad av regeringen och arbetet är igång på bred front. Nu presenterar vi ytterligare åtgärder för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet, säger Paulina Brandberg, jämställdhetsminister.

– Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Att stärka skyddet av barn och unga är prioriterat för regeringen och ett arbete som behöver drivas på många olika områden, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

Nationell funktion för utsatta att vända sig till

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska säkerställa att det finns en särskild nationell funktion dit de som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck samt deras närstående kan vända sig för råd och vägledning. I regleringsbrevet för 2024 fick Länsstyrelsen i Östergötland län i uppdrag att efter ansökan lämna bidrag för inrättandet av en sådan funktion. Den planeras att vara inrättad första halvåret 2024.

Vidare ska Länsstyrelsen i Östergötlands län fortsatt erbjuda länsstyrelserna stöd i utvecklingen av regionala resurscentra för att ytterligare främja arbetet med att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet. 

Uppföljning och stärkt kunskapsutveckling

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att främja systematisk uppföljning av insatser till individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten ska även utveckla kunskapsstöd till kommuners och regioners arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår även att ta fram förslag till nationell statistik om försvunna och bortförda barn. Myndigheten ska även se över hur socialtjänsten kan få bättre stöd för att motverka hedersrelaterat våld vid nätverksplacering av barn och unga.

Jämställdhetsmyndigheten ska fortsätta att sprida kunskap om bland annat hedersförtryck kopplat till utlandsvistelse för att stärka arbetet med barn och unga som blir bortförda till andra länder. Jämställdhetsmyndigheten ska bland annat utreda och bedöma kvaliteten i de ansökningar som socialnämnder lämnar till domstolar vid ansökan om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i Sverige fortsätter under 2024. Jämställdhetsmyndigheten ska även ta fram en kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck som bland annat ska omfatta evidensbaserade, beprövade och etablerade metoder och strategier för prevention, riskhantering, skydd och stöd till särskilt sårbara grupper. 

Skolverket har fått ett förstärkt uppdrag om systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Uppdraget omfattar ytterligare insatser för att alla barn och unga ska få veta var de kan få hjälp och skydd mot hedersrelaterat förtryck. Därtill får Skolverket ett nytt uppdrag att kartlägga och analysera skolans arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har ett fortsatt uppdrag att ta fram och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck till fritidsledare och andra som arbetar med ungas fritid samt yrkesverksamma och andra vuxna som möter nyanlända och unga asylsökande i sitt arbete eller inom ideella engagemang. MUCF kommer även utveckla arbetet och se över behovet av ytterligare stöd när det gäller unga hbtqi-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive s.k. omvändelseförsök.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, har ett pågående uppdrag om att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext.  

Förebygga och bekämpa könsstympning

Arbetet med att bekämpa könsstympning behöver bedrivas långsiktigt. Flera myndigheter har uppdrag om att vidareutveckla arbetet med att förebygga och bekämpa könsstympning. Jämställdhetsmyndigheten har en samordnande roll och ett uppföljningsansvar.

Nytt åtgärdsprogram

Regeringen arbetar nu intensivt med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck, som ska gälla för 2024–2026.

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS