Barns och ungas utsatthet för rasism ska kartläggas

pixabay

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen ger nu Barnombudsmannen i uppdrag att ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism. Barnombudsmannen ska inhämta erfarenheter från barn och unga själva och från aktörer inom civilsamhället.

Arbetet inom ramen för regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott har bidragit till ökad kunskap om hur rasismen i Sverige tar sig uttryck. Dock finns det fortfarande ett stort behov av att få mer kunskap om livsvillkor för olika grupper av människor, däribland barn och unga, som riskerar att utsättas för rasism.

Syftet med uppdraget till Barnombudsmannen är att få en samlad bild av hur rasismen mot barn och unga tar sig uttryck och i vilka sammanhang det sker. Vidare ska man också titta på hur barns och ungas livsvillkor påverkas av rasism samt hur barns och ungas utsatthet för rasism kan motverkas och förhindras.

Barnombudsmannen får totalt 1,2 miljoner för att genomföra uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2021, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu