Demokrati

Barns och ungas utsatthet för rasism ska kartläggas

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen ger nu Barnombudsmannen i uppdrag att ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism. Barnombudsmannen ska inhämta erfarenheter från barn […]

nyheter

Nyheter| Undersökning visar – allmänhetens kunskap om barnkonventionen måste öka

INRIKES| När GDPR (Dataskyddsförordningen eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen […]

nyheter

Nyheter| Barnkonventionen blir lag – så påverkar det dig

INRIKES| Från och med den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, svensk lag. I pressmeddelandet står det att barnkonventionen innebär ett ökat fokus på barns rättigheter och större skyldigheter för myndigheter […]

nyheter

Nyheter| Länsstyrelsen Dalarna får uppdraget att samordna och utveckla tillämpningen av barnkonventionen

INRIKES| Uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting. Diarienummer: A 2019/01274/MRB Regeringen skriver på sin hemsida att de […]