Barnombudsmannens årsrapport 2022- alla barn har rätt till ett tryggt boende

Elisabeth Dahlin, barnombudsman. Foto Jonas Malmström

Barnombudsmannens årsrapport 2022 ”Blir det nån skillnad- eller säger vi det här helt i onödan?” lyfter hur barns rättigheter uppfylls i deras vardag. Det handlar om rätten till en trygg bostad, rätten till delaktighet i skolan och delaktighet lokalt på samhällsnivå. Målet för den svenska barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och få möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande.

Det borde vara en självklarhet att alla barn i Sverige har ett tryggt boende. En permanent bostad är en grundläggande förutsättning för barns liv och utveckling, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman. Sverige har en högre andel personer i hemlöshet än övriga nordiska länder. Barn i hemlöshet mår ofta dåligt, skolgången blir lidande och hela den sociala utvecklingen med fritidsintressen och kompisar fragmentiseras.

Enligt den senaste mätningen 2017 var det ca 24 000 barn som var hemlösa, men hur många barn som faktiskt lever i hemlöshet eller saknar tryggt boende är det ingen som vet. Det behövs också fördjupad kunskap om orsakerna till barns hemlöshet för att kunna ta fram rätt åtgärder, fortsätter Elisabeth Dahlin. 

Barnombudsmannens rekommendationer till regeringen i årsrapport 2022

Barns rätt till en trygg bostad 

 • Utred hur en nollvision för barn i hemlöshet kan uppnås.
  En utredning bör ta fram en nationell definition av hemlöshet. Det finns också ett stort behov av en översyn av den bristfälliga folkbokföringen som försvårar insatser för barn. För att kunna sätta in effektiva åtgärder behövs kunskap om hur många barn som befinner sig i hemlöshet eller i tillfälliga och osäkra boenden och vilka orsakerna är till det. Utredningen bör se över möjligheten att utforma särskilda stödprogram för barnfamiljer som saknar permanent bostad. Av direktivet bör framgå att barn själva ska göras delaktiga i utredningsarbetet.
 • Inför krav på tillgång till barnanpassade akutboenden.
  Barnanpassade akutboenden måste garanteras i varje kommun. En tidsgräns bör också införas som anger att ett barn inte ska bo i dessa boenden längre än 14 dagar.

Barns rätt till delaktighet i skolan

Gemensamma normer, värderingar och delaktighet är grundläggande för en fungerande och utvecklande skolmiljö. Det finns samband mellan delaktighet och goda studieresultat. Delaktighet ökar också barns förtroende för vuxenvärlden och skapar tillit till de demokratiska värderingar som samhället vilar på.

 • Inför tydliga krav på skolans huvudmän att bedriva ett strukturerat och systematiskt delaktighetsarbete.
  Det krävs en högre ambitionsnivå för skolans arbete med delaktighet. Ökad kunskap om barnkonventionen med fokus på hur den kan omsättas i praktiken är nödvändig för att barnets rätt till delaktighet ska uppfyllas.

Barns rätt till delaktighet i kommunen

Kommuner tar många beslut som rör barn. Barns delaktighet är enligt kommunerna den största utmaningen i barnrättsarbetet.

 • Barns rätt till delaktighet i kommunen Förtydliga kommunernas ansvar för att bedriva ett systematiskt delaktighetsarbete.
 • Skärp kommunernas ansvar för att göra bedömningar om barnets bästa vid beslut i enskilda ärenden som rör barn.

Centralt för att barnkonventionen ska få genomslag på kommunal nivå är förutsägbarhet och att systematik och rutiner för barns deltagande är på plats. Det kräver att målgruppsanpassad information om processer, beslut och återkoppling finns tillgänglig för barn.

När det gäller beslut om insatser kring enskilda barn, t.ex. inom socialtjänst, skola eller i samband med vårdnadstvister är det ytterst viktigt att det finns systematik, tydlig styrning och dokumentation. Dokumentation är viktig för att kunna följa upp hur barnets rättigheter tillvaratagits och avgörande vid ett överklagande, avslutas pressmeddelandet.

På denna länk finns rapporten att ladda ned.

Magasin DIKKO skickade artikeln ”När mamma dömdes blev vi inlåsta” till Barnombudsmannen Cecilia Strömmar för en kommentar.

Barnombudsammens svar på artikeln ”När mamma dömdes blev vi inlåsta”

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS