Centerpartiet vill ge nytt uppdrag till Forum för levande historia

Amnesty Sapmis hemsida står det att representanter för Centerpartiet, däribland vice partiledare Linda Modig, anser att Forum för levande historia bör få till uppgift att beskriva och informera om Sveriges förtryck av samerna och nationella minoriteter. Det är inte bara urfolkets och minoriteternas historia, utan en del av vår gemensamma historia, av majoritetssamhällets historia. Uppdraget bör läggas in i myndighetens regleringsbrev, skriver de i en motion till konstitutionsutskottet.

Under den allmänna motionstiden hösten 2021 lämnade nio riksdagsledamöter från Centerpartiet, däribland vice partiledare Linda Modig, en kommittémotion till konstitutionsutskottet.

De skriver att:

processerna med sannings- och försoningskommissionerna nu inletts är mycket välkommet och efterlängtat. Utan en ordentlig genomlysning där saker lyfts upp i ljuset kan Sverige inte göra sig fritt från förlegade och diskriminerande föreställningar om samer och nationella minoriteter. Men Sveriges förtryck av samerna och nationella minoriteter är emellertid inte bara urfolkets och minoriteternas historia, utan en del av vår gemensamma historia, av majoritetssamhällets historia.

Centerpartiet anser därför att Forum för levande historia bör få till uppgift att beskriva och informera om hur Sverige behandlat samer, tornedalingar, lantalaiset och kväner, judar, romer och sverigefinnar med bland annat rasbiologi, skallmätningar, tvångsförflyttningar, nomadskolor, arbetsstugor och assimilering.

Uppdraget bör läggas in i myndighetens regleringsbrev, men bör utföras och utformas i nära samarbete med den samiska befolkningens och övriga minoriteters befolkning”.

Motionen är inlämnad av Linda Modig, vice partiledare, Per Schöldberg, ledamot i konstitutionsutskottet och Malin Björk, suppleant i konstitutionsutskottet, tillsammans med Jonny Cato, Johan Hedin, Martina Johansson, Ola Johansson, Lars Thomsson och Helena Vilhelmsson.

Motionen (2021/22:3217) kommer att behandlas i konstitutionsutskottet.

Myndighetens uppdrag idag

Myndigheten Forum för levande historia har särskilt i uppdrag informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Här finns förordningen med instruktion för Forum för levande historia.

Källa: Amnesty Sápmi

Ur motionen under rubriken Nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk

Sverige har i 20 år haft en särskild och samlad politik för att stärka de nationella minoriteterna och stödja de nationella minoritetsspråken. Minoritetspolitiken inrättades som eget politikområde i samband med att Sverige 2000 ratificerade ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). Det finns sedan länge minoritetsgrupper som bidragit till det gemensamma kulturarvet i Sverige och i de flesta andra länder i Europa. För att värna minoriteterna och säkerställa efterlevnaden av deras rättigheter har internationella mellanstatliga organisationer som FN och Europarådet arbetat med minoritetsfrågor sedan 1950-talet. Syftet är att säkra fred och att värna minoritetsspråk och minoritetskulturer som annars riskerar att gå förlorade. Processen med nationella minoriteters rättigheter inom Europarådet tog fart under 1980-talet när organisationens arbete med konventioner på området påbörjades…..

Utöver dessa konkreta åtgärder anser vi att de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken bör framgå av regeringsformen. Även det allmännas ansvar att främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, och det allmännas särskilda ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken bör inbegripas i regleringen. Att inkludera de nationella minoriteterna och minoritetsspråken skulle såväl förtydliga lagstiftarens långsiktiga och uppriktiga avsikt att värna våra nationella minoriteter, som att klargöra hur centrala och värdefulla dessa grupper är för vårt samhälle. Läs hela förslaget HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS