Gemensam förklaring om samarbetet mellan EU och Nato

skärmklipp

Den 10 januari beslutade Europeiska rådet om en gemensam förklaring om samarbetet mellan EU och Nato.

 1. Det strategiska partnerskapet mellan Nato och EU bygger på våra gemensamma värden, vår beslutsamhet att ta itu med gemensamma utmaningar och vårt entydiga åtagande att främja och skydda freden, friheten och välståndet i det euroatlantiska området.
 2. I dag står vi inför det allvarligaste hotet mot den euroatlantiska säkerheten på årtionden. Rysslands brutala krig mot Ukraina strider mot folkrätten och principerna i FN-stadgan. Det undergräver den europeiska och globala säkerheten och stabiliteten. Rysslands krig har förvärrat en livsmedels- och energikris som drabbar flera miljarder människor runt om i världen.
 3. Vi fördömer i starkast möjliga ordalag Rysslands aggression. Ryssland måste omedelbart upphöra med detta krig och lämna Ukraina. Vi uttrycker vår fulla solidaritet med Ukraina och upprepar på nytt vårt orubbliga och fortsatta stöd för landets oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser. Vi stöder till fullo Ukrainas naturliga rätt till självförsvar och rätt att välja sin egen framtid.
 4. Auktoritära aktörer utmanar våra intressen, värden och demokratiska principer med flera olika medel – politiska, ekonomiska, tekniska och militära.
 5. Vi lever i en tid av växande strategisk konkurrens. Kinas alltmer bestämda hållning och politik innebär utmaningar som vi måste ta itu med.
 6. De ihållande konflikterna, sårbarheten och instabiliteten i vårt europeiska grannskap undergräver vår säkerhet och skapar en grogrund för strategiska konkurrenter och terroristgrupper när det gäller att få inflytande, destabilisera samhällen och utgöra ett hot mot vår säkerhet.
 7. I både Natos strategiska koncept och EU:s strategiska kompass understryks att detta är en avgörande tidpunkt för den euroatlantiska säkerheten och stabiliteten, vilket mer än någonsin visar hur viktiga banden över Atlanten är, och detta kräver ett närmare samarbete mellan EU och Nato.
 8. Nato förblir grunden för ett kollektivt försvar för sina allierade och har avgörande betydelse för den euroatlantiska säkerheten. Vi framhåller värdet av ett starkare och mer kapabelt europeiskt försvar som bidrar positivt till den globala och transatlantiska säkerhet och som kompletterar och samverkar med Nato.
 9. Vårt ömsesidigt förstärkande strategiska partnerskap bidrar till att stärka säkerheten i och utanför Europa. Nato och EU spelar kompletterande, samstämmiga och ömsesidigt förstärkande roller när det gäller att stödja internationell fred och säkerhet. Vi kommer att ytterligare mobilisera den kombinerade uppsättning av instrument som står till vårt förfogande, oavsett om de är politiska, ekonomiska eller militära, för att uppnå våra gemensamma mål till förmån för den miljard människor som vår befolkning utgör.
 10. Med utgångspunkt i den gemensamma förklaringen från Warszawa från 2016 och den gemensamma förklaringen från Bryssel från 2018, som avsevärt ökade bredden och djupet i vårt för mer än tjugo år sedan inrättade partnerskap, har vi gjort framsteg utan motstycke på alla samarbetsområden.
 11. Vi har uppnått konkreta resultat såväl i arbetet mot hybridhot och cyberhot som när det gäller operativt samarbete, inbegripet maritima frågor, militär rörlighet, försvarsförmågor, försvarsindustri och försvarsforskning, övningar, terrorismbekämpning och våra partners kapacitetsuppbyggnad.
 12. I takt med att de säkerhetshot och säkerhetsutmaningar som vi står inför utvecklas i omfattning och styrka kommer vi att ta vårt partnerskap till nästa nivå på grundval av vårt långvariga samarbete. Vi kommer att ytterligare stärka vårt samarbete på befintliga områden och vidga och fördjupa vårt samarbete för att särskilt ta itu med den ökande geostrategiska konkurrensen, resiliensrelaterade frågor, skyddet av kritisk infrastruktur, ny och disruptiv teknik, rymden, klimatförändringarnas konsekvenser på säkerhetsområdet samt utländsk informationsmanipulering och inblandning.
 13. Undertecknandet av denna förklaring innebär att vi för partnerskapet mellan Nato och EU framåt i nära samråd och samarbete med alla Natoallierade och med EU:s samtliga medlemsstater, i en anda av fullständig ömsesidig öppenhet och i överensstämmelse med våra respektive organisationers beslutsautonomi, och utan att det påverkar den särskilda karaktären hos någon av våra medlemmars säkerhets- och försvarspolitik. Mot denna bakgrund betraktar vi öppenheten som avgörande. Vi uppmanar de Natoallierade länder som inte är medlemmar i EU att i största möjliga omfattning delta i dess initiativ. Vi uppmanar de EU-medlemsstater som inte är medlemmar i alliansen att i största möjliga omfattning delta i dess initiativ.
 14. Vi kommer regelbundet att utvärdera framstegen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS