Hur går Romano Center i Väst vidare (med en rättelse)

I Göteborg finns det två kommunala verksamheter Romska rådet och Romano Center i Väst. Romska rådet började Göteborgs stad regelbundet rådgöra med Under hösten 2012. Syftet var att öka den Romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd.

Romska rådet är en sammanslutning av Romer från olika grupperingar i Göteborg. Det finns två ordförande i Romska rådet den ena representerar staden och är en politiskt vald person, den andre väljs av rådet och tillhör minoriteten romer. Idag finns det bara en ordförande och det är Blerta Hoti (S) då den tidigare ordföranden Diana Nyman nyligen har avgått. Vi har sökt Blerta Hoti (S) men inte lyckats nå henne ännu.

Vi har fått in en rättelse och publicerar den här:

1. Göteborgs strategiska råd för den nationella minoriteten romer inte är en kommunal verksamhet utan ett strategiskt råd (samråd) 
2. Diana Nyman avgick efter mandatperiodens sista möte i februari. 

Göteborgs stad har ännu inte klubbat nytt reglemente för råden i staden, förslag till nytt reglemente har bordlagts drygt ett halvår. Nytt val för rådets minoritetsledamöter har ännu inte genomförts, så just nu finns inte ett råd.

Romano Center i Väst

Den andra kommunala verksamheten är Romano Center i Väst (RCV) som har funnit sedan 2015. RCV skapades efter ett samråd med Romska rådet och Göteborgs Stad 2012. De såg behovet av ett Romskt informations- och kunskapscenter. Under hösten 2014 presenterades så en förstudie där det utkristalliserades två uppdrag för RCV:

  • som medborgarkontor rikta sig till den Romska befolkningen
  • att arbeta med kunskapshöjande och stödjande insatser riktade till anställda inom kommun och region

Romano Center i Väst och Romska rådet är idag ifrågasatta av oppositionen i Göteborg.  I sitt yrkande, som inkom den 15 mars, vill oppositionen se en nedläggning av Romano Center i Väst och skriver att: 

”Göteborgs Stad ska verka för inkludering och för att stärka minoriteten romers rättigheter. Att fortsätta upprätthålla en verksamhet som ger motsatt effekt än det ursprungliga syftet och som i stället missgynnar minoriteten romer som kollektiv är dock varken acceptabelt eller i längden hållbart”.

Oppositionen vill i stället frigöra medel till ”Resursteam heder” som därmed ska ersätta Romano Center i Väst. Vilket skulle vara ett märkligt sätt att hantera en kommunal arbetsplats. Lite som att kasta ut barnet med badvattnet. Men det kanske är så oppositionen tänker sig att man ska styra en kommun. Partierna säger till GP att de även vill se över formerna för samråd med den romska minoriteten (något är staden skyldig att ha enligt minoritetslagen).

Magasin DIKKO kontaktade Roman Center i Väst för att höra hur man går vidare efter den turbulens som varit den sista tiden. 

Avdelningschefen för RCV Karim Zendegani var den person på RCV som ställde upp för att besvara våra frågor. Karim har varit avdelningschef för avdelningen Utveckling och analys sedan september 2021. Under perioden september 2019 – september 2022 gick han in som verksamhetschef (motsvarande enhetschef) för RCV. I september 2022 anställdes den nuvarande enhetschefen Anna Lundqvist.

På Romano Center i Väst arbetar idag tre samhällsvägledare, en utvecklingsledare och en enhetschef.  RCV befinner sig under avdelningen Utveckling och analys.

Magasin DIKKO började med att ställa frågan till Karim om vad han tänker som avdelningschef kring det som händer nu och de skriverier som varit?

– Jag tycker att det är tråkigt för personalen. Pressen har varit stor för den romska minoriteten och personalen, svarade Karim.

Hur bearbetar man det som händer och de skriverier som förekommer om arbetsplatsen?

– Personalen har en öppen diskussion och samtal kring det som händer. Man lyssna in tankar och känslor och delar dem med varandra. Alla har också blivit erbjudna företagshälsovård, berättar Karim.

Som arbetsgivare är man ansvariga för att arbeta för en bra arbetsmiljö. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och arbetstagare förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress och få till en fungerande balans mellan krav och resurser. Källa: Arbetsmiljöverket

Oppositionen vill lägga ner RCV vad tänker du om det?

– Som tjänsteperson kan jag inte ha så mycket åsikter utan respekterar de politiska beslut som tas.

Den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten är inskriven i grundlagen och innebär en självständig och fri bestämmanderätt för kommuner och regioner. Kommuner och regioner styrs av folkvalda politiker i kommun- respektive regionfullmäktige. Staten reglerar och styr kommuners och regioners verksamhet genom lag, förordning och föreskrifter. Staten har också ett ansvar att kommuner och regioner har goda och likvärdiga förutsättningar att bedriva en effektiv välfärd med god kvalitet. Källa: Regeringskansliet.

På vilket sätt har granskningen och hotet om nedläggning påverkat arbetsplatsen?

– Förslaget om nedläggning är ett politiskt förslag och det har sin gång, vi är en politisk styrd organisation. Granskningen har påverkat både minoriteten romer och personalen på RCV på ett negativt sätt. Oron att alla romer kan pekas ut som grupp ökar risken för minoritetsstressen. Samtidigt har granskningen varit en ögonöppnare för oss. Medias granskning om hederskultur bland romer är nytt för många av oss. Vi är i en ny fas i arbetet där vi behöver lära oss mer om de här svåra frågorna och se hur de påverkar vårt sätt att bedriva verksamheten, menar Karim.

När det kom fram oegentligheter i Malmö gjorde man en omfattande internutredning är det något som är aktuellt för RCV? 

– Jag har inte hört något om att Göteborgs Stad skulle göra en internutredning om RCV, säger Karim.

Internutredning används inom organisationer och sammanslutningar för att visa på lagbrott eller interna regelbrott inom den egna organisationen.

Hur går ni som personal och verksamhet vidare efter det här?

– Just nu arbetar vi med att ta fram en handlingsplan som ska fokusera på kompetensutveckling för vår personal på RCV under våren. De frågor vi kommer att fokusera på är:

  • Barnrätt
  • HBTQI
  • Hederskultur
  • Våld i nära relationer
  • Jämställdhet
  • Manlighetsnormen
  • Diskrimineringsgrunderna
  • Vad innebär det att representera Göteborgs Stad

När någon anställs eller jobbar i er verksamhet är det då brukligt att ni begär utdrag ur belastningsregistret?

– Utdrag ur Polisens belastningsregister behöver personen bara visa när det finns lagstöd för det, vilket är när man ska arbeta med barn inom exempelvis skola och funktionshinderverksamhet, menar Karim.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg:  Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS