Information från Länsstyrelsen i Västerbotten, nationella minoriteter

Delaktighetsveckan:

Även i år kommer vi digitalt arrangera Delaktighetsveckan: Delaktighetsveckan 2021 med tema demokrati (arrangeras under vecka 46 (15–21 november)).

Skriv upp datumen i din kalender redan nu så du har möjlighet att delta på delar som är intressant just för dig! kalender på extern webb, här ser du vad som händer och kan anmäla dig.

Om veckan:

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en digital Delaktighetsvecka på temat demokrati. Veckan arrangeras av oss som arbetar med regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor. Syftet med veckan är att genom ett antal olika föreläsningar lyfta olika perspektiv, sprida kunskap och goda exempel samt bidra till kompetenshöjning inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter och demokrati. Veckan vänder sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner. De olika föreläsningarna har stor spännvidd och rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel.

Tema Demokrati:

I år fyller Demokratin 100 år! Det är nämligen hundra år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt!  Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och rättighet att påverka. Människors deltagande i samhällslivet och rätt att organisera sig i olika frågor är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Mål 16 i Agenda 2030 fokuserar på insatser som ska främja demokrati i världen. Där ingår att skydda människors och civilsamhällets grundläggande friheter, säkerställa folkligt deltagande, minska korruption och bygga upp transparenta institutioner. Målet för demokratipolitiken ska vara en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika.

Möjlighet att komma med förslag, inspel eller önskemål:

Vi vill nu ha er hjälp! Vad skulle ni vilja ha mer information kring, lära er mer om eller lägga fokus på under veckan? Kanske vill du, din verksamhet eller organisation vara en del av programmet? Ni har nu möjlighet att påverka innehållet i årets vecka. Om du har några idéer, vänligen meddela rebecka.marcusson@lansstyrelsen.se senast 29 april.

Lunchseminarium 18 maj: Kunskapens konst. Om samiska platstaganden i den svenska berättelsen

Tillsammans med Sveriges genusforskarförening Umeå arrangerar Länsstyrelsen Västerbotten ett lunchseminarium där Moa Sandström fil.dr. i Sámi dutkan/Samiska studier vid Umeå Universitet berättar mer om sin avhandling: Dekoloniseringskonst. Artivism i 2010-talets Sápmi. I den har hon följt fyra samtida samiska konstnärer som medvetet använder sin konst för att förändra samhället, och undersökt betydelser av kolonialism och dekolonisering i sådant arbete. I föredraget Kunskapens konst. Om samiska platstaganden i den svenska berättelsen utgår hon från delar av avhandlingsprojektet och diskuterar betydelsen av samiska konstnärers synliggörande av kritiska perspektiv på samtiden för relationen mellan Sápmi och Sverige. Läs mer och anmäl dig här senast 12 maj.

INFORMATION FRÅN ANDRA AKTÖRER

Kampanj ska stärka barns och ungas identitet och framtidstro: Den 8 april lanserar Länsstyrelsen i Stockholm kampanjen ”Jag är rom!”, i samband med 50-årsjubileet av internationella romadagen. Kampanjen vänder sig till barn och unga. Genom att lyfta fram personer med olika bakgrund och erfarenheter ska kampanjen stärka barns och ungas identitet och framtidstro. Via kampanjens webbplats kan man också hitta information om rättigheter för barn och för nationella minoriteter. Kampanjen är framtagen tillsammans med unga romer och modersmålslärare, som en del av Länsstyrelsen Stockholms regeringsuppdrag. Kampanjen finns tillgänglig under 2021. Kampanjens webbplats hittar man här.

Samiska kulturbussen – Julla Májja: Denna nysatsning inom Västerbottens inland är att ses som ett rullande kulturhus som kommer till besökarna och inte tvärtom. Det personliga mötet, böcker och ett varierat utbud av föreställningar och aktiviteter levereras direkt till dig! Läs mer här: Julla Májja – den samiska kulturbussen.

MR-dagarna: Går av stapeln 19-21 april med temat ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor? Till vissa delar av programmet behöver man köpa en biljett, även om man inte har biljett så kan man besöka utställningstorget samt titta på miniseminarier.  Man kan registrera ett gratiskonto från och med 19 april. Sprid gärna den informationen till era kollegor! Mer information finns att läsa här.

En digital konferens – För dig som bryr dig om barn: Under 1 år har Sverige och resten av världen präglats av en pandemi som tvingat samhället att ställa in och ställa om. Barn och unga är en av de samhällsgrupper som har påverkats mest av pandemins tuffa omställning och det sätter ytterligare djupa spår i ojämlikheten. Hur kan vi säkerställa att alla unga får en jämlik barndom med samma förutsättningar och möjligheter? Hur inkluderar vi olika samhällsgrupper? Hur säkerställer vi att deras rätt till inflytande och delaktighet efterlevs? Det här är några av de frågor som vi ställer oss i årets konferens ”Jämlik Barndom”. En konferens med utgångspunkt i barn och ungas rättigheter, möjligheter och levnadsvillkor. Vi riktar fokus på såväl internationella aspekter som nationella. Vill du veta mer? Titta på deras webbplats.

MUCF:s senaste rapport: Rapporten UNG IDAG visar att många unga har goda levnadsvillkor. De allra flesta klarar grundskolan och slutför en gymnasieutbildning. De flesta bedömer också sin hälsa som god och allt fler unga röstar i allmänna val. Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av unga. Skillnaderna är exempelvis tydliga mellan unga som är födda i Sverige och unga som är utrikes födda. Utrikes födda möter till exempel större utmaningar i skolan, vid arbetsmarknadsetablering och i sin försörjning.

Forum för levande historia: Gör en ny satsning på material som ska kunna användas inom fler skolformer. Mer information och material finns på deras webbsida.

Större möjligheter till projektmedel från Arvsfonden: Fler ska få möjlighet att söka medel från Allmänna arvsfonden när regeringen nu föreslår att fonden utökar målgruppen till att även omfatta äldre. Två andra förslag är att fonden ska dela ut mer medel och att slopa kravet att projekt ska vara ”nyskapande” – projekten ska istället vara ”utvecklande för fondens målgrupper”. Det är några av förändringarna i regleringen av Allmänna arvsfonden som presenteras i en proposition. Läs mer här

Välkommen till en digital uppvärmning inför den årliga konferensen Social Innovation i Norr som i år har temat ”Omtänk, Omtag, Omtanke – social innovation i pandemins spår”. Coronapandemin har både inneburit nya utmaningar och förstärkt andra som redan fanns. Det kräver att vi tänker om och tar nya tag för att med omtanke om varandra fortfarande kunna bidra till sociala innovationer för ett hållbart samhälle. Under detta lunch-webbinarium får du ett smakprov på forskning i samverkan inför höstens konferens som genomförs på det sätt som är möjligt den 27 oktober.

Tid: 13 april, kl. 11:30–13:00 Plats: Digitalt

Social Innovation i Norr är en mötesplats i form av en årlig konferens som organiseras av Mötesplats Social Innovation vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, samt Coompanion Norr- och Västerbotten i samarbete med kommunerna i Umeå, Skellefteå och Luleå. Vi välkomnar alla intresserade inom civilsamhälle, offentlig sektor, akademi och näringsliv. Program – Social Innovation i Norr

I MUCF:s nya rapporter ”Regionerna och civilsamhället – stöd och samverkan” och ”Samverkan mellan kommun och civilsamhälle – en inspirationsrapport med exempel från sex kommuner” hittar du mängder med exempel på hur kommuner och regioner arbetar med samverkan med civilsamhället. Här delar de med sig av erfarenheter som du kan dra nytta av i din egen verksamhet. Rapporterna hittar du på mucf.se.

Uppsala Universitet: Uppsala universitet bjuder in till två halvdags tematiska utbildningar på distans där du får fördjupad och fokuserad kunskap i frågor som rör de mänskliga rättigheterna. Under våren erbjuds utbildning på temat barnkonventionen, samt på temat minoriteter och mänskliga rättigheter. Utbildningsplatserna begränsas till 25 deltagare per tillfälle. De tematiska utbildningarna kräver inga förkunskaper eller förberedelser. För att få ut det mesta av utbildningarna så rekommenderar vi genomgången webbintroduktion i de mänskliga rättigheterna. För frågor om de tematiska utbildningarna, vänligen kontakta johanna.romare@teol.uu.se 

Tema: Demokratisk pluralism, minoriteter och mänskliga rättigheter. Hur ska de mänskliga rättigheterna tolkas och implementeras i en demokratisk förvaltning? Hur kan rättighetskonflikter hanteras? Utbildningen fokuserar särskilt på minoritetsfrågor som aktualiseras inom förvaltningen och vi relaterar dem till sådana utmaningar som t.ex. normalisering av rasism och växande populism. Utbildningen leds av Elena Namli, professor i etik vid Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet . Datum:

7 maj – kl. 9.00-12.00 Anmäl dig här >>

4 juni – kl. 9.00-12.00 Anmäl dig här >>

Tema: Barnkonventionen i svensk lag. Beslut som rör barn ska genomsyras av vad som bedöms vara barnets bästa. Vad betyder detta i praktiken och vad kräver det av de aktörer som arbetar direkt eller indirekt med beslut som rör barn? Utbildningen syftar till att ge stöd i hur barnkonventionen ska förstås och tillämpas. Utbildningen leds av Maria Grahn Farley, ledande barnrättsexpert och docent vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hon är författare till böckerna Att förstå barnkonventionen och Barnkonventionen: en kommentar. Datum:

27 maj kl. 9.00-12.00 Anmäl dig här >>

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS