Kriminalvården kritiseras av JO för ”negativ uppfattning” om Romsk kultur

pixabay

Kriminalvården kritiseras av JO, och konstaterar att de grundlagsstadgade kraven på saklighet och opartiskhet inte varit uppfyllda i ärendet gällande besöks- och telefontillstånd.

Källa: JO
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Magasin DIKKO har gjort en reportageserie där Kriminalvården granskas från INSIDAN. Ett flertal av dessa artiklar har handlat om problemen med besöks- och telefontillstånd.

I det här fallet som avhandlats på JO tog Kriminalvården ett beslut om att avslå besöks- och telefontillstånd för en intagen som tog ärendet vidare. I det beslutet fanns formuleringar som kunde uppfattas som att beslutsfattaren har en negativ uppfattning om romsk kultur.

Den intagne som befann sig på Hallanstalten JO-anmälde en av de anställd vid Kriminalvården för att denne hade avslagit hans ansökningar om besöks- och telefontillstånd. I anmälan menade den intagne att den anställde inte varit objektiv och saklig i sina beslut. Den intagne menade att den anställde hade i besluten hänvisat till den intagnes etniska tillhörighet som resande.

I besluten, som bifogades anmälan, stod bland annat att läsa:

Av tidigare upprättad verkställighetsplan, skapad 2020-06-04, framgår under insatskategori prokriminella attityder och värderingar att [den intagne] utgår väldigt mycket från den kultur (resande) han tillhör. Han har svårt och se att brottsoffer kan fara illa av de brott som de kan utsättas för. I viss mån finns dock förståelse. Han skulle ”aldrig” be en polis om hjälp oavsett orsak. Han har svårt och sätta sig in i en kvinnas vilja till ett eget liv i ett partnerskap, han återvänder många ggr till att hans kvinna skall lyda honom enl. den traditionen hans familj har.

När anmälan inkom till JO inleddes en utredning där Kriminalvården gavs möjlighet att yttrade sig. I sitt yttrande menade myndigheten att de uppgifter som stod i beslutet framkommit under ett utredningssamtal och hade berättats av den intagne själv. Den anställde som hade fört samtalet med den intagne menade att det var den intagne själv som betonade sin etniska och kulturella tillhörighet och menade att det var viktigt för den intagne att det skulle stå med i hans journal.

I ett färskt beslut betonar JO vikten av att beslutsfattare inom Kriminalvården:

”bemödar sig om att utforma beslut på ett korrekt och sakligt sätt”.

JO understryker också att det bör tydligt framgå vilka uppgifter den enskilde själv har lämnat och betonar att den intagne måste kunna förstå resonemanget samt även ha möjlighet att överklaga utgången.

JO kritisk

Beslutet i korthet:

”JO är kritisk till vissa formuleringar i beslut om besöks- och telefontillstånd eftersom de kan ge intryck av att beslutsfattaren har en negativ uppfattning om en viss folkgrupp och att det kan ha påverkat utgången i ärendena. Hon framhåller att redan risken för att andra kan uppfatta att saklighet och opartiskhet inte iakttas är tillräcklig för att ett handlande ska kunna anses strida mot de grundlagsstadgade kraven på detta i 1 kap. 9 § regeringsformen.”

Här kan du läsa hela beslutet

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS