Ny rapport: Sämre ekonomi en utmaning för ideella föreningar

Fotograf/Källa: Andrii Yalanskyi

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, undersöker varje år villkoren för ideella föreningar. Årets rapport visar att föreningar påverkats negativt av det försämrade ekonomiska läget i Sverige.

– Ett självständigt och starkt civilsamhälle är en viktig grund för demokratin. Om ekonomiska utmaningar leder till ett svagare civilsamhälle blir det svårare för olika grupper att engagera sig. Då riskerar vi att förlora viktiga röster i samhällsdebatten, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Källa: mucf.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

MUCF har regeringens uppdrag att följa upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. Rapporten ”Stabilitet och framtidstro trots påfrestningar – Uppföljning av ideella föreningars villkor 2023” är en del i detta arbete. Den bygger på en enkätundersökning till 3 000 ideella föreningar som gjordes mellan december 2023 och februari 2024, totalt så svarade 1 475 föreningar.

Rapporten visar att det försämrade ekonomiska läget i Sverige med stigande elpriser och hög inflation varit kännbart för civilsamhället. En fjärdedel av föreningarna upplever att deras möjlighet att bedriva verksamhet påverkats i ganska eller mycket stor utsträckning. Andelen föreningar som haft ekonomiska förutsättningar att bedriva kärnverksamhet har minskat från 90 till 83 procent sedan 2018.

Fortsatt effekter av covid 19-pandemin

Inte bara ekonomin är en utmaning för ideella föreningar. Det civila samhället har varit utsatt för flera stora påfrestningar under de senaste åren, exempelvis covid-19-pandemin och Ukrainakriget.

Covid-19-pandemin medförde stor negativ påverkan på föreningars möjligheter att bedriva verksamhet och många tappade då medlemmar. Rapporten visar att lite mer än en tredjedel av föreningarna upplevt konsekvenserna av pandemin som utmanande även under 2023. Det kan bero på att det tar tid att återstarta och bygga upp verksamheter som varit nedlagda, pausade eller anpassade på olika sätt. Det kan också ta tid att engagera medlemmar på nytt. En stor del av föreningarna märker ett bristande intresse och tid bland medlemmar att engagera sig i verksamheten.

– Civilsamhället är alltid en viktig aktör i samhället och i tider av kris blir deras roll ännu tydligare. Organisationer och nätverk är ofta snabba att ställa om sin verksamhet för att möta nya behov, de når också människor som offentlig verksamhet inte alltid når. Det är fortsatt viktigt att vi följer upp utvecklingen av villkoren för det civila samhället under de kommande åren, troligtvis kommer vi att se sämre ekonomiska förutsättningar nästa år, säger Lena Nyberg.

Trots flera utmaningar så är förändringarna i enkätsvaren små och få jämfört med föregående år, något som visar på en stabilitet och förmåga att möta förändringar hos föreningar. Många har en fortsatt stark framtidstro och de flesta bedömer att tillräckligt många människor är intresserade av att engagera sig för att de ska kunna bedriva verksamhet i framtiden.

MUCF-rapporten visar bland annat:

  • 25 procent av föreningarna upplever att det ekonomiska läget i Sverige har påverkat deras möjlighet att bedriva verksamhet i ganska eller mycket stor utsträckning under 2023. Föreningar med anställda upplever i högre utsträckning än föreningar utan anställda att det ekonomiska läget har påverkat möjligheterna att bedriva verksamhet, 34 jämfört med 19 procent. 
  • 40 procent av föreningarna upplever att bristande intresse eller tid bland medlemmar att engagera sig i organisationen har varit en ganska eller mycket stor utmaning under 2023. Intresseföreningar och idrottsföreningar upplever i högre grad än kulturföreningar att bristande intresse eller tid bland medlemmarna har varit en utmaning.
  • Drygt en tredjedel, 35 procent av föreningarna, upplever att covid-19-pandemin varit en ganska eller mycket stor utmaning under 2023.
  • 28 procent av föreningarna upplever det ekonomiska läget i Sverige som en ganska eller mycket stor utmaning under 2023.
  • Höga elpriser och minskade bidrag från offentlig sektor har varit utmanande för en femtedel av föreningarna.
  • Trots upplevelser av bristande medlemsengagemang så upplever 71 procent av föreningarna att det är tillräckligt många som är intresserade av att engagera sig och delta för att de ska kunna bedriva verksamhet de kommande åren.

Läs rapporten Stabilitet och framtidstro trots påfrestningar – Uppföljning av ideella föreningars villkor 2023

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS