Nyheter| Regeringen tar ytterligare initiativ i arbetet mot hot och hat

pixabay

Idag ger regeringen Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida kunskap för att stödja personer som utsätts, eller riskerar att utsättas, för hot och hat i det offentliga samtalet berättas i ett pressmeddelande.

Hot och hat som riktas mot personer som gör sina röster hörda har blivit en allt större samhällsutmaning de senaste åren. Det drabbar allt från journalister till opinionsbildare, konstnärer, personer engagerade i civilsamhället, forskare, förtroendevalda och privatpersoner. Regeringen har sedan 2017 ett särskilt arbete mot hot och hat inom ramen för handlingsplanen Till det fria ordets försvar. Nu får Brottsoffermyndigheten ett kunskapsspridande uppdrag.

När hot blir priset man får betala för att delta i samhällsdebatten, då har det gått alldeles för långt. Hot och hat kan få stora konsekvenser för den som drabbas, men skrämmer också människor till tystnad. Det är oerhört allvarligt, för tystas människor så tystnar också vår demokrati, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Brottsoffermyndigheten har under 2017–2019  haft i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial för att stödja personer som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat när de deltar i det demokratiska samtalet. På webbplatsen tystnainte.se erbjuder myndigheten bland annat information om vad som är brottsligt, hur man gör en polisanmälan och vilket stöd som finns att få. Information finns både för den som utsätts och för den som möter utsatta personer. Det ska kunna användas brett av olika målgrupper, till exempel det civila samhällets organisationer, enskilda opinionsbildare och myndigheter.

Det är viktigt att alla som deltar i det offentliga samtalet och engagerar sig i samhällsfrågor kan få stöd om man utsätts för hot eller hat. Brottsoffermyndighetens information är en viktig del av ett sådant stöd och därför är det viktigt att så många som möjligt känner till att det stödet finns, säger Amanda Lind.

För att genomföra uppdraget får myndigheten 1 400 000 kronor under 2020. Arbetet med att sprida information om webbplatsen och dess innehåll ska ske i samverkan med Polismyndigheten och andra relevanta aktörer, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu