Stärkt skydd för barn som utsätts för våld eller andra kränkningar

pixabay

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som syftar till att stärka skyddet för barn mot våld och andra kränkningar, samt stärka tryggheten och stabiliteten för barn som är placerade i familjehem.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Flera studier tyder på att mer än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika former av våld eller andra övergrepp. Enligt en kartläggning av Jämställdhetsmyndigheten är våld vanligt förekommande i mål om vårdnad, boende och umgänge.

 – Barnets rätt att skyddas mot våld eller annan kränkande behandling är absolut, och måste gå före en förälders önskan om umgänge. Det här är en viktig reform för att slå vakt om barnets bästa i frågor om vårdnad, boende och umgänge, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Att säkerställa att barn får en trygg uppväxt och ljus framtid är prioriterat för regeringen. Därför går vi nu längre än vad utredningen föreslår i arbetet med att stärka och trygga barnets rättigheter när det kommer till umgänge med en förälder. Nya socialtjänstlagen som regeringen nyligen presenterade innebär att barnets egen åsikt kommer väga tyngre vid bedömning av barnets bästa. Barn ska inte behöva umgås med en förälder som barnet är rädd för och den lagstiftning regeringen nu tar fram är i linje med detta, säger Camilla Waltersson Grönvall.

För att ytterligare stärka skyddet för barn föreslås i lagrådsremissen bland annat att

  • föräldrabalken ändras för att säkerställa att barnets rätt att skyddas mot våld går före föräldrarnas rätt till umgänge med barnet,
  • domstolar i vissa svårbedömda fall ska ha en skyldighet att hämta in ett sakkunnigutlåtande från en psykolog vid bedömningen om ett barn riskerar att fara illa,
  • det i föräldrabalken uttryckligen ska anges vilka faktorer som ska ligga till grund för bedömningen av om vårdnaden av ett barn som är placerat i familjehem ska flyttas över till familjehemsföräldrarna, och
  • barnet och dess vårdnadshavare ska ha rätt till offentligt biträde vid vårdnadsöverflyttning till någon annan än barnets föräldrar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS