Training Opportunity for Organisations Supporting Roma and Travellers – Utbildningsmöjlighet för organisationer som stödjer Romer och Resande

Council of Europe Mechanisms to Monitor Judgment Implementation and Advance Roma and Traveller Rights.
Europarådets mekanismer för att övervaka genomförandet av domar och främja Romer och resandes rättigheter. Den svenska texten finns under den engelska.

Källa: errc.org

We are excited to announce an open call for participation in an initiative aimed at strengthening the capacities of civil society organisations supporting Roma and Travellers to engage with Council of Europe mechanisms. We want to create a comprehensive support system that will enable organisations to enhance their knowledge and understanding of the standards set by the Council of Europe and the monitoring mechanisms in place for advancing and promoting the rights of Roma and Travellers, as well as their inclusion in society. The focus is on legal advocacy and providing evidence to ensure the execution of European Court of Human Rights (ECtHR) judgments for Roma and Travellers.

Project Overview:

The project is designed to provide Roma and Traveller supporting civil society organisations with the expertise and skills necessary to engage more effectively with the standards and mechanisms established by the Council of Europe. 

Our project will train organisations in submitting evidence to Council of Europe bodies, taking part in a monitoring scheme focussing on implementation of ECtHR judgments, and utilising mechanisms such as ‘Rule 9’ applications in cases of non-implementation of judgments.  Our goal is to empower Romani and Traveller communities through civil society organisations, helping them navigate to the complex landscape of rights and legal protections. 

Why Participate?

Through this initiative, your organisation will be able to play a pivotal role in shaping and advancing the rights of Roma and Travellers. Working with other dedicated organisations, you will become part of a monitoring network committed to driving positive legal change at both the national and European levels. This collaboration will not only provide a platform for strategic partnerships but also open doors to joint projects, advocacy campaigns, and coordinated actions aimed at making a lasting impact.

Our training will provide participant organisations with:

 • Knowledge & expertise on the Council of Europe standards and monitoring mechanisms relevant to Romani and Traveller inclusion.
 • Technical assistance to effectively utilise Council of Europe standards and mechanisms, with an emphasis on the implementation of judgments.
  • Including ‘Rule 9’ submissions to the Committee of Ministers to provide evidence aiding in the supervision of the execution of judgments.
 • An opportunity to collaborate and contribute to the capacity-building of other Roma and Traveller civil society organisations concerning Council of Europe standards and monitoring mechanisms.

More specifically, the project will include:

 • Two collective online sessions for all partner organizations on 18th and 22nd September 2023, aimed at deepening the understanding of Council of Europe standards and mechanisms.
 • Customized coaching sessions for each organization, involving a minimum of two online interactions throughout October 2023. These tailored sessions will encompass diverse aspects, including communication capabilities, organizational strategies, and the socio-political context in which these organizations operate.
 • Individual meetings will address key objectives, such as knowledge enhancement, skill development, attitude shaping, and strengthening capabilities in areas like monitoring, research, data collection, and advocacy document drafting, all aligned with Council of Europe standards.
 • Collaborative preparation and discussion of briefings by Roma and Traveller CSOs during the 16th Meeting of the Council of Europe Dialogue in Strasbourg, 14-15 November 2023. These briefings will address pressing human rights challenges faced by Roma communities, covering a wide array of pertinent issues.

As a valued participant in this initiative, each organization selected will receive an honorary participation fee to recognise their contribution to the project’s success. Additionally, all travel expenses for the trip to Strasbourg will be covered. We are committed to facilitating your involvement and ensuring that your dedication to advancing Roma and Traveller rights is both acknowledged and supported.

All training will be facilitated by the ERRC. 

Who can apply?

Organisations focussed on protecting the rights of Romani and Traveller communities. We will prioritise organisations with experience in strategic litigation, monitoring and reporting on human rights situations, and a demonstrated motivation to engage in capacity-building and communication efforts.

Application Process:

If your organisation is interested in taking part, please send an email to george.ballas@errc.org by 23:59 on 10th September 2023 with the following information:

 • Brief description of your organisation: its goals, activities, scope, and country or region.
 • A statement (of no more than 500 words) explaining your interest in joining the initiative.

All applicants will receive a response, irrespective of the outcome. Final decisions will be made by the project’s management and communicated to applicants.

For inquiries or additional information, please contact George Ballas at george.ballas@errc.org.

This project is funded by the Council of Europe.

Texten översatt till svenska:

Vi är glada över att kunna tillkännage en öppen uppmaning till deltagande i ett initiativ som syftar till att stärka kapaciteten hos civilsamhällesorganisationer som stöder Romer och Resande att engagera sig i Europarådets mekanismer. Vi vill skapa ett heltäckande stödsystem som gör det möjligt för organisationer att öka sin kunskap och förståelse för de standarder som fastställts av Europarådet och de övervakningsmekanismer som finns för att främja och främja Romers och Resandes rättigheter, samt deras inkludering i samhälle. Fokus ligger på juridisk opinionsbildning och tillhandahållande av bevis för att säkerställa verkställigheten av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (ECtHR) domar för Romer och Resande.

Projekt Överblick:

Projektet är utformat för att ge Romer och Resande som stödjer civilsamhällets organisationer den expertis och kompetens som krävs för att mer effektivt kunna engagera sig i de standarder och mekanismer som fastställts av Europarådet. 

Vårt projekt kommer att utbilda organisationer i att lämna in bevis till Europarådets organ, att delta i ett övervakningssystem som fokuserar på genomförandet av Europadomstolens domar och att använda mekanismer som ”Regel 9”-ansökningar i fall av icke-genomförande av domar. Vårt mål är att ge Romska och Resandes gemenskaper genom civilsamhällets organisationer, hjälpa dem att navigera till det komplexa landskapet av rättigheter och juridiska skydd. 

Varför delta?

Genom detta initiativ kommer din organisation att kunna spela en avgörande roll i att forma och främja Romer och Resandes rättigheter. Genom att arbeta med andra dedikerade organisationer kommer du att bli en del av ett övervakningsnätverk som är engagerat i att driva positiva rättsliga förändringar på både nationell och europeisk nivå. Detta samarbete kommer inte bara att ge en plattform för strategiska partnerskap utan också öppna dörrar till gemensamma projekt, opinionsbildningskampanjer och samordnade åtgärder som syftar till att få en bestående effekt.

Vår utbildning kommer att ge deltagarorganisationer:

 • Kunskap och expertis om Europarådets standarder och övervakningsmekanismer som är relevanta för inkludering av Romer och Resande.
 • Tekniskt stöd för att effektivt använda Europarådets standarder och mekanismer, med tonvikt på genomförandet av domar.
  • Inklusive ”regel 9”-inlämningar till ministerkommittén för att tillhandahålla bevis som underlättar övervakningen av verkställigheten av domar.
 • En möjlighet att samarbeta och bidra till kapacitetsuppbyggnaden av andra Romska och Resande civilsamhällesorganisationer när det gäller Europarådets standarder och övervakningsmekanismer.

Mer specifikt kommer projektet att omfatta:

 • Två kollektiva onlinesessioner för alla partnerorganisationer den 18:e och 22:e september 2023, som syftar till att fördjupa förståelsen för Europarådets standarder och mekanismer.
 • Skräddarsydda coachningssessioner för varje organisation, med minst två onlineinteraktioner under oktober 2023 . Dessa skräddarsydda sessioner kommer att omfatta olika aspekter, inklusive kommunikationsförmåga, organisatoriska strategier och det sociopolitiska sammanhang där dessa organisationer verkar.
 • Enskilda möten kommer att behandla nyckelmål, såsom kunskapsförbättring, kompetensutveckling, attitydformning och förstärkning av förmågan inom områden som övervakning, forskning, datainsamling och utarbetande av förespråkande dokument, allt i linje med Europarådets standarder.
 • Samarbetande förberedelser och diskussioner om genomgångar av Romer och Resande-CSOs under det 16:e mötet i Europarådets dialog i Strasbourg, 14–15 november 2023 . Dessa informationsmöten kommer att behandla trängande utmaningar för mänskliga rättigheter som romska samhällen står inför, och täcker ett brett spektrum av relevanta frågor.

Som en uppskattad deltagare i detta initiativ kommer varje utvald organisation att få en hedersavgift för deltagande för att erkänna deras bidrag till projektets framgång. Dessutom kommer alla resekostnader för resan till Strasbourg att täckas. Vi är fast beslutna att underlätta ditt engagemang och se till att ditt engagemang för att främja Romers och Resandes rättigheter både erkänns och stöds.

All utbildning kommer att underlättas av ERRC. 

Vem kan ansöka?

Organisationer fokuserade på att skydda rättigheterna för Romer och Resande. Vi kommer att prioritera organisationer med erfarenhet av strategiska rättstvister, övervakning och rapportering om människorättssituationer, och en visad motivation att engagera sig i kapacitetsuppbyggnad och kommunikationsinsatser.

Ansökningsprocess:

Om din organisation är intresserad av att delta, skicka ett e-postmeddelande till george.ballas@errc.org senast 23:59 den 10 september 2023 med följande information:

 • Kort beskrivning av din organisation: dess mål, aktiviteter, omfattning och land eller region.
 • Ett uttalande (på högst 500 ord) som förklarar ditt intresse för att gå med i initiativet.

Alla sökande kommer att få svar, oavsett utfall. Slutliga beslut kommer att fattas av projektledningen och kommuniceras till de sökande.

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta George Ballas på george.ballas@errc.org .

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS