Ungern kan inte längre betraktas som en fullvärdig demokrati

Parlamentet fördömer den ungerska regeringens avsiktliga och systematiska insatser för att undergräva EU:s grundläggande värden och kräver resultat i artikel 7-processen.

  • Situationen har försämrats så pass mycket att Ungern har förvandlats till ett parlamentariskt envälde
  • EU:s passivitet har förvärrat denna utveckling; återhämtningsmedel måste hållas inne tills Ungern följer EU:s rekommendationer och domstolsbeslut
  • Bristande framsteg i artikel 7-processen skulle innebära att rådet bryter mot rättsstatsprincipen

Parlamentet beklagar att bristen på beslutsamma åtgärder från EU:s sida har bidragit till att förvandla Ungern till en hybridregim med parlamentariskt envälde, det vill säga ett konstitutionellt system där val äger rum, men där respekt för demokratiska normer och standarder saknas.

Betänkandet som antogs på torsdagen med 433 röster för, 123 röster emot och 28 nedlagda röster bygger på det betänkande som Europaparlamentet använde för att aktivera artikel 7-förfarandet mot Ungern 2018. Den nya texten syftar närmare bestämt till att ge en översikt över utvecklingen i landet med fokus på de tolv problemområden som pekats ut av ledamöterna, här utpekas bland annat minoriteters rättigheter, inklusive judars och romers rättigheter som ett problemområden. Denna översyn visar också på hur den ungerska regeringen avsiktligt och systematiskt ytterligare har undergrävt de värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördragen – inklusive gällande demokrati och mänskliga rättigheter – de senaste fyra åren. Situationen har också förvärrats på grund av EU:s passivitet.

EU:s institutioner måste agera och måste också hållas ansvariga

Parlamentet beklagar rådets oförmåga att göra meningsfulla framsteg för att motverka den demokratiska tillbakagången. Ledamöterna betonar också att artikel 7 i fördragen inte kräver enhällighet bland EU-länderna för att kunna identifiera en tydlig risk för en allvarlig överträdelse av EU:s värden eller för att utfärda konkreta rekommendationer och tidsfrister. De menar i stället att varje ytterligare fördröjning av åtgärder som finns återgivna i artikel 7 för att skydda EU:s värden i Ungern skulle innebära att rådet självt bryter mot rättsstatsprincipen.

Parlamentet uppmanar EU-kommissionen att till fullo använda alla verktyg som står till dess förfogande, i synnerhet budgetförordningen om villkorlighet. I en tid då EU:s värden är särskilt hotade av det ryska kriget mot Ukraina och Rysslands EU-kritiska agerande uppmanar ledamöterna också kommissionen att:

  • avstå från att godkänna den ungerska återhämtningsplanen tills Ungern till fullo har följt alla relevanta rekommendationer i den europeiska planeringsterminen och tillämpat alla relevanta domar från EU-domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna;
  • upphöra med finansiering av de sammanhållningsprogram som bidrar till missbruk av EU-medel eller till överträdelser av rättsstatsprincipen;
  • tillämpa förordningen om gemensamma bestämmelser och budgetförordningen mer strikt för att bekämpa allt politiskt motiverat missbruk av EU-medel.

Rättsväsendets oberoende, korruption och mänskliga friheter är fortfarande viktiga frågor för Europaparlamentet

Fyra år efter det betänkande som inledde artikel 7-processen är ledamöterna fortfarande oroade över utvecklingen inom flera politikområden som rör demokrati och grundläggande rättigheter i Ungern. Några av de huvudsakliga problemområdena handlar om hur landets konstitutionella system och valsystem fungerar, rättsväsendets oberoende, korruption och intressekonflikter samt yttrandefrihet, inklusive mediepluralism. Situationen för den akademiska friheten, religionsfriheten, föreningsfriheten, rätten till likabehandling, inklusive hbtqi-rättigheter, minoriteters rättigheter samt rättigheter för migranter, asylsökande och flyktingar, är också problematisk.

Citat

Gwendoline Delbos-Corfield (De gröna/EFA, Frankrike), parlamentets föredragande för situationen i Ungern, sade: ”Slutsatserna i detta betänkande är tydliga och oåterkalleliga: Ungern är ingen demokrati. Det var mer brådskande än någonsin för Europaparlamentet att ta ställning till detta, med tanke på den alarmerande takt som rättsstaten håller på att urholkas i landet. Förutom att erkänna Fidesz autokratiska strategi är den stora majoriteten av ledamöter som stöder denna ståndpunkt i Europaparlamentet större än någonsin. Detta borde vara en väckarklocka för rådet och EU-kommissionen.”

Mer information

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS