Europeiska rådet bekräftar åtagande att bekämpa diskriminering av romer

Pixabay

Under mars månad 2021 antog Europeiska rådet en rekommendation om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet, som skärper medlemsländernas åtagande att verkningsfullt bekämpa diskriminering av romer och främja integrering av romer på nyckelområden såsom utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård samt boende. Rekommendationen återspeglar även särskilda gruppers behov och mångfalden inom den romska befolkningsgruppen.

Den ersätter rådets rekommendation från december 2013 om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer och har ett utvidgat tillämpningsområde som inbegriper åtgärder för att:

  • bekämpa diskriminering på och utanför internet (bl.a. trakasserier, antiziganism, stereotyper, antiromsk retorik och hatpropaganda)
  • bekämpa multidiskriminering och strukturell diskriminering av romer, särskilt romska kvinnor, romska barn, romska hbti-personer och romer med funktionsnedsättning
  • främja multikulturella kunskapshöjande aktiviteter och kampanjer i skolor

I rekommendationen betonas vikten av att romerna deltar på lika villkor i samhället och att de deltar i politiskt beslutsfattande. Den innehåller en omfattande förteckning över föreslag till åtgärder på viktiga områden, som rör allt från tillgång till utbildning, arbetsmarknaden och hälso- och sjukvård till främjande av aktivt deltagande i det civila samhället och partnerskap. Rekommendationen syftar också till att förbättra fastställandet av delmål, datainsamling, övervakning och rapportering, och göra den allmänna politiken mer lyhörd för frågan om romers jämlikhet och inkludering. I rekommendationen betonas dessutom vikten av genusperspektivet.

Enligt rekommendationen bör medlemsländerna anta nationella strategiska ramverk för romer i sin övergripande politik för social integrering som ska förbättra romernas situation, och informera EU-kommissionen om det, helst senast i september 2021. Medlemsländerna uppmanas också att inkludera och främja romers rättigheter och lika möjligheter i sina nationella planer för återhämtning och resiliens, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS