Europeiska rådets slutsatser om Rysslands militära aggression mot Ukraina, 24 mars 2022

Pixabay

I ett pressmeddelande berättar Europeiska att de rådet diskuterat transatlantiskt samarbete i samband med Rysslands militära aggression mot Ukraina med Förenta staternas president .

RYSSLANDS MILITÄRA AGGRESSION MOT UKRAINA

1. Rysslands anfallskrig mot Ukraina bryter grovt mot internationell rätt och leder till mycket stora förluster av människoliv och skador för civilpersoner. Ryssland riktar attacker mot civilbefolkningen och civila föremål, däribland sjukhus, vårdinrättningar, skolor och skyddsrum. Dessa krigsförbrytelser måste omedelbart upphöra. De som är ansvariga och deras medhjälpare kommer att ställas till svars i enlighet med internationell rätt. Belägringen av Mariupol och andra ukrainska städer, och det förhållande att de ryska styrkornas nekat tillträde för humanitär hjälp är oacceptabelt. De ryska styrkorna måste omedelbart sörja för säkra vägar till andra delar av Ukraina och för att humanitärt bistånd kan levereras till Mariupol och andra belägrade städer.

2. Europeiska rådet uppmanar enträget Ryssland att omgående garantera säker passage för civilpersoner som är fast i alla andra krigszoner till en plats som de själva får välja, att omedelbart släppa alla personer som tagits som gisslan, att tillåta oavbrutet tillträde för humanitärt bistånd och att upprätta humanitära korridorer. Europeiska rådet uppmanar också enträget Ryssland att fullt ut respektera sina skyldigheter enligt internationell rätt, inbegripet internationell humanitär rätt, och följa Internationella domstolens nyligen fattade beslut.

3. Europeiska rådet kräver att Ryssland omedelbart stoppar sin militära aggression på Ukrainas territorium, omedelbart och villkorslöst drar tillbaka samtliga styrkor och all militär utrustning från hela Ukrainas territorium och fullt ut respekterar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende inom landets internationellt erkända gränser.

4. Europeiska unionen står på Ukrainas och dess befolknings sida, och Europeiska rådet bekräftar Versaillesförklaringen, och noterar Ukrainas strävan att närma sig EU och europeiska val, såsom anges i associeringsavtalet. Europeiska rådet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lämna ett yttrande i enlighet med de relevanta bestämmelserna i fördragen. Europeiska unionen kommer att fortsätta att tillhandahålla samordnat politiskt, finansiellt, materiellt och humanitärt stöd. Europeiska unionen har hittills antagit betydande sanktioner som har mycket stor inverkan på Ryssland och Belarus och är redo att täppa till kryphål och ta itu med faktiskt och möjligt kringgående samt agera snabbt med ytterligare samordnade kraftfulla sanktioner mot Ryssland och Belarus för att effektivt motverka Rysslands förmåga att fortsätta aggressionen. Europeiska rådet uppmanar alla länder att ansluta sig till dessa sanktioner. Alla försök att kringgå sanktionerna eller på något annat sätt hjälpa Ryssland måste stoppas.

5. Rysslands militära aggression mot Ukraina har tvingat miljoner människor att fly från sina hem. Många av dem har funnit skydd och säkerhet i Europeiska unionen, något som underlättats av mekanismen för tillfälligt skydd. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos de mest utsatta och åtgärder för att förebygga och upptäcka människohandel. Europeiska unionen lovordar alla medborgare, organisationer och regeringar i hela Europa som visat solidaritet med dem som flyr från detta avskyvärda krig.

6. Krisen utgör en betydande utmaning för infrastruktur och offentliga tjänster i värdstaterna, särskilt vid gränserna till Ukraina. Europeiska rådet erkänner alla ansträngningar som redan gjorts för att välkomna flyktingar som flyr kriget i Ukraina och uppmanar samtliga medlemsstater att öka sina ansträngningar i en fortsatt anda av enhet och solidaritet. Kommissionen uppmanas att ta alla initiativ som krävs för att underlätta sådana ansträngningar. Europeiska rådet pekar också på behovet av att snabbt slutföra arbetet med kommissionens nyligen framlagda förslag om stöd till medlemsstaterna för att säkerställa att EU-finansiering för flyktingar och deras värdar kan mobiliseras skyndsamt, och uppmanar kommissionen att utarbeta ytterligare förslag för att stärka EU:s stöd i detta avseende. Medlemsstaterna uppmanas att med stöd från kommissionen utarbeta beredskapsplaner för att även tillgodose behoven på medellång och lång sikt.

7. Europeiska unionen har åtagit sig att säkerställa fortlöpande och oavbrutna el- och gasflöden till Ukraina. Den nyligen genomförda synkroniseringen av ukrainska och moldaviska elnät med EU:s nät är en anmärkningsvärd prestation. Den visar att vår framtid nu är sammanlänkad. Säkerheten vid ukrainska kärntekniska anläggningar måste säkerställas, bland annat med stöd från Internationella atomenergiorganet.

8. Med tanke på den förstörelse och de enorma förluster som Rysslands militära aggression orsakat i Ukraina har Europeiska unionen åtagit sig att förse Ukrainas regering med stöd till dess omedelbara behov och, när det ryska angreppet har upphört, till återuppbyggnaden av ett demokratiskt Ukraina. Därför har Europeiska rådet enats om att ta fram en förvaltningsfond för solidaritet med Ukraina och uppmanar sina internationella partner att delta och pekar på behovet av att snarast börja förbereda detta. Det uppmanar kommissionen att fortsätta att tillhandahålla tekniskt bistånd för att hjälpa Ukraina att genomföra nödvändiga reformer.

9. Europeiska rådet efterlyser en internationell konferens som ska anordnas vid lämplig tidpunkt för att skaffa finansiering inom ramen för förvaltningsfonden för solidaritet med Ukraina.

10. Europeiska rådet bekräftar också sitt åtagande att stödja Republiken Moldavien och dess befolkning.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS