Europeiska unionens råd – Stärkt roll för jämlikhetsorgan i hela EU

pixabay

Rådet har formellt antagit två direktiv för att stärka jämlikhetsorganens roll i hela EU.

Källa: consilium.europa.eu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Likabehandlingsorganen inrättades för att främja likabehandling, bekämpa diskriminering och erbjuda stöd till offer. De nya regler som antas i dag kommer att förbättra dessa organs effektivitet och garantera deras oberoende. De nya direktiven fastställer gemensamma EU-omfattande minimikrav för jämlikhetsorgan på ett antal nyckelområden.

  • utökade befogenheter för jämställdhetsorgan att bekämpa diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på sysselsättningsområdet samt könsdiskriminering på området social trygghet
  • ett rättsligt krav på att likabehandlingsorganen ska vara oberoende från yttre påverkan
  • ett rättsligt krav på att likabehandlingsorganen ska få tillräckliga mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser
  • ett krav på att offentliga institutioner ska samråda med likabehandlingsorgan i frågor som rör diskriminering och att likabehandlingsorgan ska ha befogenhet att bedriva verksamhet för att förebygga diskriminering och främja likabehandling, till exempel genom att främja positiv särbehandling och jämställdhetsintegrering
  • ökade befogenheter att genomföra utredningar och delta i tvistlösning i diskrimineringsärenden, i linje med nationell lagstiftning och praxis

Vad händer nu?

Direktiven kommer nu att undertecknas och träder i kraft när de har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. EU-länderna kommer att ha två år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning till direktivens bestämmelser.

Bakgrund

Likabehandlingsorgan är offentliga institutioner som skyddar och bistår personer som utsatts för diskriminering. Enligt EU:s jämställdhetslagstiftning måste alla medlemsländer inrätta nationella likabehandlingsorgan för att hantera fall av diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung.

Enligt den nuvarande lagstiftningen om jämställdhetsorgan har medlemsländerna ett stort utrymme för skönsmässig bedömning, vilket leder till betydande skillnader inom EU när det gäller dessa organs befogenheter, oberoende, resurser, tillgänglighet och effektivitet.

Den 7 december 2022 offentliggjorde kommissionen två förslag för att stärka likabehandlingsorganen:

  • ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om standarder för likabehandlingsorgan på området likabehandling av och lika möjligheter för kvinnor och män i fråga om anställning och yrke, med artikel 157 i EUF-fördraget som rättslig grund (ordinarie lagstiftningsförfarande)
  • ett förslag till rådets direktiv om standarder för likabehandlingsorgan på området likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung, likabehandling vad gäller anställning och yrke oavsett personers religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuella läggning, likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, med artikel 19.1 i EUF-fördraget som rättslig grund (godkännandeförfarande)

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS