Finland: Det tredje programmet för romsk politik stöder romernas delaktighet 

Statsrådet har fattat ett principbeslut om att genomföra Finlands tredje program för romsk politik (Rompo3). Det centrala syftet med programmet för åren 2023-2030 är att stödja romernas delaktighet, deltagande och likabehandling och att avskaffa diskrimineringen genom att bekämpa fientlighet mot romer.

Programmet innehåller fyra sektorspecifika målhelheter som gäller utbildning, sysselsättning, boende och hälsa. 

Särskilda prioriteringar i programmet är att främja barns och ungas rättigheter, romers delaktighet, lika verksamhetsförutsättningar för äldre och personer i en särskilt utsatt ställning och mångfald på arbetsmarknaden samt att avskaffa diskrimineringen och att upprätthålla det romska språket och den romska kulturen.

Programåtgärderna planeras och genomförs tillsammans 

De åtgärder som föreslås i programmet har valts i samarbete med intressegrupperna. Åtgärderna riktas med hjälp av en livscykelmodell och syftet med dem är att romers grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses.  

Under den tredje programperioden ligger fokus på de regionala åtgärderna. De regionala delegationerna för romska ärenden och de lokala romska arbetsgrupperna i kommunerna och städerna får en större roll i främjandet av åtgärderna. 

Myndigheter, organisationer och andra samarbetspartner beslutar självständigt om åtgärderna ska genomföras och om deras form, omfattning och innehåll.

För programmet görs en separat genomförandeplan.  

Finland har förbundit sig till att främja romers likabehandling  

Programmet för romsk politik baserar sig på Europeiska unionens strategiska ramprogram och därför genomförs Finlands program 2023-2030. Finland har förbundit sig till målen i ramprogrammet och strävar efter att främja likabehandling och inkludering av romer inom olika livsområden.

Europeiska kommissionen följer upp hur programmet framskrider med hjälp av de enkäter som EU:s byrå för grundläggande rättigheter gör och genom den respons som det civila samhället ger. Enligt kommissionens anvisning görs en rapport om genomförandet av programmet med två års mellanrum.  

Ytterligare information

Anneli Weiste, generalsekreterare för ministeriets riksomfattande delegation för romska ärenden, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@gov.fi

Statsrådets principbeslut
Finlands program för romsk politik 2023–2030

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS