FN kritiserar Sveriges efterlevnad av tortyrkonventionen

3 december lämnade FN:s kommitté mot tortyr sina synpunkter på hur Sverige lever upp till tortyrkonventionen. Sverige väntas få kritik inom flera områden, bland annat kring brister i asylsystemet. Civil Rights Defenders kan kommentera på kritiken.

Den 9–10 november förhördes Sverige av kommittén, vars uppgift är att granska hur FN:s medlemsstater lever upp till tortyrkonventionen och peka på de brister som behöver åtgärdas.

Inför förhöret i Genève skickade Civil Rights Defenders in en alternativrapport* till FN och listade en rad människorättskränkningar i Sverige som omfattas av konventionen, till exempel allvarliga brister inom asylsystemet.

I rapporten pekar vi bland annat på problematiken kring osäkra medicinska åldersbedömningar och att asylprocesser ofta inte anpassas till behov för personer med psykosociala funktionsnedsättningar, såsom allvarlig PTSD. Vi belyser även brister i bedömningar av asylberättelsers tillförlitlighet och lyfter problem kring identifiering av tortyroffer och tortyrskadeutredningar. Sammantaget visar rapporten på allvarliga brister i asylsystemet, vilka leder till att människor får felaktiga asylbeslut och riskerar utvisas till länder där de riskerar tortyr eller annan illabehandling.

Tidigare skarp kritik från FN

Sverige har tidigare fått skarp kritik från FN för brister inom asylsystemet. Senaste gången Sverige granskades av kommittén mot tortyr, 2014, fick Sverige bland annat kritik kring förvar av migranter. Kritiken gällde till exempel förvarstagande som inte är nödvändiga och som sker under alltför lång tid. Kritiken rörde också att förvarstaganden i vissa fall äger rum på häkten i stället för i Migrationsverkets förvarslokaler. Sverige fick också kritik för bristande riktlinjer och utbildning för Migrationsverkets personal gällande identifiering av tortyroffer under asylprocessen och utredning av tortyrskador. Dessutom uppmärksammade kommittén bristfälliga mottagningsförhållanden för barn som sökte asyl utan sina vårdnadshavare.

Kort om granskningen

I samband med granskningen har regeringen skickat en rapport till FN-kommittén om hur Sverige lever upp till konventionen. Civilsamhället har haft möjlighet att skicka in alternativrapporter. En tid efter att rapporterna skickades in förhördes Sverige av FN-kommittén, som nu lägger fram sin kritik och ger rekommendationer kring vad som behöver åtgärdas. Samtliga medlemsstater granskas med jämna mellanrum.

Civil Rights Defenders var på plats i Genève i samband med förhöret för att bevaka utfrågningen av Sverige och presentera de brister vi identifierat. Läs vår alternativrapport här*.

*Civil Rights Defenders alternativrapport skickades in september 2020. Senare ändringar i Sveriges asyl- och migrationspolitik omfattas därför inte av rapporten.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS