Våld i nära relationer: Forskningsprojekt kring våld mot barn

bild pixabay

Våld mot barn har allvarliga och i många fall livslånga konsekvenser. Det påverkar barns hälsa, utveckling och skolgång. På Högskolan i Skövde arbetar forskare med en studie kring skolsköterskors identifiering av våldsutsatta ungdomar.

Projektet ”Skolsköterskors erfarenhet av våld”drivs av forskare på Institutionen för hälsovetenskaper (IHV). Just nu arbetar forskarna med en studie vars syfte är att beskriva och jämföra skolsköterskors erfarenheter av att misstänka, identifiera och rapportera barnmisshandel.

Det är viktigt att synliggöra sexuell mångfald och förebygga våld i nära relationer. Våld mot barn kan ge allvarliga och livslånga konsekvenser som påverkar barns hälsa, utveckling och skolgång. Här behövs kunskap om hur våldet påverkar barnets hälsa, utveckling, och lärande även i ett längre perspektiv, säger Marie Wilhsson, lektor i omvårdnad vid IHV, Högskolan i Skövde.

Som en del i projektet kring våld mot barn bedrivs forskning kring skolsköterskans hälsofrämjande arbete – med fokus på ungdomars hälsa och livsstil i ett digitaliserat samhälle. Projektet som är en del av ett internationellt samarbete, har sitt fokus på hälsofrämjande faktorer generellt och inriktat mot skolans insatser och undervisning om sexualitet, samtycke och relationer.

Folkhälsomyndigheten (2019) visar på betydelsen av att tidigt i grundskolan börja samtala kring normer och relationer som bygger på ömsesidighet och frivillighet, vilket främjar utvecklingen av en god sexuell hälsa. Kulturella föreställningar kring kön och sexualitet är en viktig del i sexualundervisningen i skolan då värderingar kring sexualitet som skapas i ungdomen och påverkar individens sexualitet över tid. Brottsförebyggande rådet (2018) visar att knappt var femte person i åldern 16-24 år någon gång utsatts för förödmjukelse, misshandel eller sexualbrott av sin partner. Dessa siffror visar på att sexualundervisningen brister i att visa på en sexuell mångfald med fokus på att skapa hälsosamma relationer. Skolan bör också diskutera ungdomars värderingar kring sexualitet och relationer samt öka deras kunskap kring deras medieanvändande, rätten till sexuellt samtycke och att förebygga våld i nära relation.

Studie kring identifiering av våldsutsatta barn

Forskning visar på att barns fysiska, psykiska och emotionella utveckling påverkas i stor grad av att växa upp i en miljö där våld förekommer. I mötet med barn och familjer är det viktigt att i sin profession som skolsköterska kunna känna till tecken på våld. Detta kan göras genom att tidigt identifiera risk och skyddsfaktorer för att förebygga samt arbeta för trygga familjeförhållanden. Genom hälsosamtal kan skolsköterskan stödja en hälsosam livsstilsutveckling men även tidigt upptäcka våldsutsatta barn. Tyvärr har det visat sig att det är vanligt att ungdomar inte talar med någon om det våld de upplever i nära relationer.

De flesta skolsköterskor (96%) rapporterade ha misstänkt ett barn som lider av fysisk eller psykiskt missbruk. Cirka hälften av dem rapporterade förekomster av hedersrelaterat våld (54%) och av sexuellt våld (57%). Skolsköterskor med mindre erfarenhet av arbete inom vården rapporterade signifikant färre erkännande och rapportering av barnmisshandel. Resultaten indikerar att erfarenheter av våld mot barn och i nära relation är vanliga.

Genom studien ser vi hur viktigt det är att synliggöra och öppna upp för en diskussion om hur våldsutsatta barn och ungdomar kan identifieras. Skolsköterskan har en viktig roll i att samtala med elever kring våld, sexualitet, samtycke och relationer, avslutar Marie Wilhsson pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS