Institutet för mänskliga rättigheter ansöker om internationellt erkännande

Fredrik Malmberg, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter. – Målet är att rådet ska ha en stark förankring i civilsamhället. Foto Elliot Elliot

Institutet för mänskliga rättigheter är en oberoende myndighet som bevakar respekten för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet bildades för drygt ett år sedan och har idag ansökt om medlemskap i det internationella samordningsorganet för nationella människorättsinstitutioner GANHRI (Global Alliance for National Human Rights Institutions). Ansökan kommer att leda till en prövning om institutet lever upp till FN:s Parisprinciper från 1993.

– Det rör sig om ett unikt mandat, som saknats i Sverige fram tills att institutet bildades, säger Fredrik Malmberg, direktör, Institutet för mänskliga rättigheter.

Parisprinciperna antogs efter Berlinmurens fall och rekommenderar stater att inrätta oberoende institutioner som bevakar hur hemlandets internationella åtaganden om mänskliga rättigheter efterlevs på nationell nivå, till exempel att alla har rätt till säkerhet mot våld och skydd mot diskriminering. När institutioner upptäcker brister ger Parisprinciperna dem ett mandat att granska omfattningen och föreslå åtgärder för regeringen, alternativt påpeka förhållandet för internationella granskningskommittéer.

Idag finns det 89 nationella människorättsinstitutioner som helt uppfyller Parisprinciperna, inklusive i Danmark, Norge, Finland och Tyskland.  

– Det är glädjande att vi kan ansöka om ackreditering hos den globala alliansen, fortsätter Fredrik Malmberg. Detta sker en vecka efter att vi lämnat vår första årsrapport till regeringen och strax inför den EU-konferens om grundläggande rättigheter som äger rum i nästa vecka.

Den 20–21 april i år står den svenska regeringen värd för EU:s högnivåkonferens Institutionellt skydd av mänskliga rättigheter i kristider. Konferensen drar politiker och experter från samtliga EU:s medlemsländer och äger rum i Lund, i ett samarrangemang med EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Institutets direktör medverkar som en nyckeltalare.

Under konferensen kommer deltagarna diskutera de nationella institutionernas möjlighet att motverka försvagningar i människorätten, som uppkommit efter en serie av allvarliga kriser i Europa, inklusive pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, klimatförändringarna och prisökningarna. Konferensen kommer också att uppmärksamma den allt viktigare roll som EU har fått på området, en utveckling som delvis sammanfaller med det svenska ordförandeskapet. Till exempel, den 10 mars i år uppmanade EU:s ministerråd alla medlemsländer att verka för nationella människorättsinstitutioner som lever upp till Parisprinciperna.

– Att bli bedömd som fullvärdig medlem i GANHRI är viktigt för institutets trovärdighet, både nationellt och internationellt. Det skulle betyda att Sverige följer sina nordiska grannländer på området och att institutet har börjat tillgodose det behov av en oberoende och effektiv röst för alla människor som upplever att deras mänskliga rättigheter hotas i Sverige idag, säger Fredrik Malmberg, institutets direktör.

För mer information, kontakta Maria Ploberg, pressansvarig kommunikatör, 073-421 77 25, maria.ploberg@mrinstitutet.se

Kriterier för ackreditering:

För att väljas in i GANHRI finns ett antal kriterier som Institutet måste uppfylla. Ett sådant krav är att institutets uppgifter och oberoende ska vara reglerade i lag eller grundlag. Ett annat krav är att institutet kan bevisa att verksamheten bidrar till en större medvetenhet och respekt för de mänskliga rättigheterna bland allmänheten, samtidigt som den tar sig an utbredda kränkningar, exempelvis genom tematiska undersökningar och offentliga rapporter. Institutet bör vidare kunna uppvisa att det har spelat en aktiv roll i både förberedelsefasen och uppföljningen av de internationella granskningsorganens eventuella bedömningar av svenska förhållanden.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS