Kyrkomötet beslutade att kyrkohandboken för Svenska kyrkan på romani tas i bruk 2021.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

2020 års kyrkomöte har avslutats efter utskottsarbete och två dagars debatt och beslut. Det har handlat mycket om verksamhet och ekonomi, och ledamöterna har bland annat beslutat om en utbildningssatsning kring våld i nära relationer. Kyrkomötet beslutade också att kyrkohandboken för Svenska kyrkan på romani tas i bruk på pingstdagen 2021.

Med anledning av coronapandemin har årets kyrkomöte genomförts digitalt med begränsat antal ärenden och motioner och med färre tjänstgörande ledamöter. Kyrkomötet har behandlat och fattat beslut utifrån 20 motioner och sammanlagt sex skrivelser från kyrkostyrelsen.

Här finns alla beslut från kyrkomötet 2020.

Axplock ur besluten: 
Betänkande E 2020:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2021-2023 med anledning av coronapandemin
Kyrkomötet ställer sig bakom kyrkostyrelsens inriktningsförslag för verksamhet och ekonomi 2021-2023 och uppdrar till kyrkostyrelsen att i samarbete med stiften genomföra en kartläggning av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina IT-lösningar och administrativa system. Kartläggningen ska ligga till grund för en färdplan som kyrkostyrelsen ska presentera på 2021 års kyrkomöte.

Enligt kyrkostyrelsens förslag blir det också extra medel med anledning av coronapandemin.

Kyrkomötet tillför nu 180 miljoner kronor till Svenska kyrkans extra insatser under pandemins andra våg 2021. Det kommer att få stor betydelse, säger Karin Perers, kyrkomötets ordförande. 

Enligt förslag i motion 2020:25 uppdrogs till kyrkostyrelsen att göra en utbildningssatsning för Svenska kyrkans anställda och bidra till utveckling av arbetet med att agera i mötet med människor som är utsatta för våld i nära relationer.

Kyrkostyrelsens skrivelse 2020:6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på romska
Kyrkomötet beslutade att översättningen av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I till romska, i urval enligt bilaga 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2020:6, får användas i Svenska kyrkan från och med pingstdagen den 23 maj 2021.

Romska är det ord myndigheterna använder för språket romani, romani chib.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu