Motion om sanningskommission svenska staten och romer och resande

Foto Niklas Bernsand

Bättre livsvillkor för romer och resande

Motion 2021/22:2604 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Bättre livsvillkor för romer och resande (docx, 83 kB)

Bättre livsvillkor för romer och resande (pdf, 108 kB)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör inrätta en oberoende sanningskommission om relationen mellan svenska staten och romer och resande och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör inrätta ett nationellt center för romska frågor och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Riksantikvarieämbetet i uppdrag att genomföra dokumentation och kartläggning av romers och resandes bosättningar i syfte att synliggöra dem som en viktig del av vårt svenska kulturarv och tillkännager detta för regeringen.

I sitt förlag beskriver Vänsterpartiet romer och resandes historia och på vilket sätt den påverkar vår samtid.

 Vänsterpartiet menar att det är:

uppenbart att gruppen romer och resande själva inte har fått tillräckligt inflytande över myndigheternas åtgärder och insatser. Dessvärre påverkar den mörka historien romer och resande än i dag. Vidare finns det även samtida exempel på myndigheters rättsstridiga hantering, t.ex. Skånepolisens massregistrering av romer som uppmärksammades 2013. Enligt kommissionen mot antiziganism (SOU 2016:44) har Skånepolisens agerande fått allvarliga konsekvenser när det gäller romers tilltro till möjligheterna att kunna hävda sina mänskliga rättigheter, och har vidgat förtroendeklyftan mellan romer och majoritetssamhället. Myndigheternas ageranden och omfattande kartläggningar har lett till att många drabbade och deras anhöriga har en stark misstro och rädsla gentemot myndigheter. Många fördomar mot romer och resande lever kvar hos allmänheten vilket leder till att människor dagligen diskrimineras och utsätts för rasism och kränkningar. Den 2 augusti högtidlighålls varje år minnesdagen för folkmordet på romer under Förintelsen på många håll i världen. Minnesdagen är också officiell minnesdag i EU sedan 2015. Den är också en viktig del av romers kamp för upprättelse och erkännande sedan andra världskrigets slut. Den 8 april infaller den internationella Romadagen, romernas nationaldag. Dagen har tillkommit för att högtidlighålla den första internationella romakongressen i London 1971.

Regeringens strategi för romsk inkludering

Här menar vänsterpartiet att:

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken visar tydligt att det krävs mer resurser för att strategin för romsk inkludering ska kunna förverkligas. Den rasism och den diskriminering som riktas mot romer och resande fortlever dessvärre trots regeringens tidigare satsningar. Regeringens strategi för inkludering och vitboken är en bra början men för att komma till rätta med problemen behöver en rad ytterligare åtgärder vidtas. Här nedan redogör vi för några av Vänsterpartiets förslag.

Vänsterpartiets förslag

Vänsterpartiets förslag är att behövs en sanningskommission för romer och resande.

I sin motion skriver de att:

En sanningskommission skulle enligt Vänsterpartiet även kunna ligga till grund för en offentlig ursäkt till romer och resande. Sanningskommissionen kan även se över och ta initiativ till minnesmärken, minnesdagar och andra åtgärder för att synliggöra romers och resandes historia i Sverige. Vidare kan en sanningskommission få ett bredare uppdrag när det gäller att se över bl.a. påtvingade steriliseringar av romer och resande samt tvångsomhändertaganden av barn. En sanningskommission är nödvändig för att den svenska roma- och resandepolitiken ska kunna utvecklas och måste kopplas till kompensatoriska och framåtsyftande åtgärder samt ha ett oberoende mandat.

Regeringen bör inrätta en oberoende sanningskommission om relationen mellan svenska staten och romer och resande. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Efter fortsätter Vänsterpartiet att ta upp frågan om ett nationellt center för romska frågor.

Vänsterpartiet anser att det vore värdefullt att samla arbetet med romska frågor vid ett nationellt center eller en myndighet. I synnerhet när arbetet med regeringens strategi för romsk inkludering inte verkar få avsedd effekt. Vi avsätter 10 miljoner kronor för ett nationellt center i vår budgetmotion för 2022.

Regeringen bör inrätta ett nationellt center för romska frågor. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Dokumentation av romska bosättningar

Vänsterpartiet anser att det är angeläget att undersöka och dokumentera fler boplatser. Romers och resandes historia måste lyftas fram och synliggöras inom det svenska kulturarvet. Att göra arkeologiska utgrävningar och iordningställa bosättningar som minnesmärken är ett sätt att synliggöra romers och resandes historia som en viktig del av vår svenska historia. Vi avsätter medel för detta ändamål i vår budgetmotion för 2022.

Regeringen bör ge riksantikvarieämbetet i uppdrag att genomföra dokumentation och kartläggning av romers och resandes bosättningar i syfte att synliggöra dem som en viktig del av vårt svenska kulturarv. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Läs hela motionen

Bättre livsvillkor för romer och resande (docx, 83 kB)

Bättre livsvillkor för romer och resande (pdf, 108 kB)

De som lämnat in motionen är

Mia Sydow Mölleby (V)
Gudrun Nordborg (V)Jon Thorbjörnson (V)
Linda Westerlund Snecker (V)Jessica Wetterling (V)

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS