Ny opinionsundersökning: EU-stöd bör endast gå till länder som respekterar rättsstatsprincipen

wikipedia

Den senaste Eurobarometer-opinionsundersökningen visar att fyra av fem EU-medborgare (81 %) anser att EU endast bör tillhandahålla ekonomiskt stöd till medlemsländer som respekterar rättsstatsprincipen och demokratiska värderingar. I Sverige är motsvarande andel 83 %.

  • Fyra av fem EU-medborgare säger att EU endast bör tillhandahålla ekonomiskt stöd till medlemsländer som respekterar rättsstatsprincipen och demokratiska värderingar.
  • 60 % av EU-medborgarna förväntar sig att återhämtningsfonden Next Generation EU hjälper deras land att övervinna den ekonomiska och sociala kris som orsakats av coronapandemin.
  • 41 % av EU-medborgarna ifrågasätter sin nationella regerings förmåga att använda det ekonomiska stödet på rätt sätt.

Europaparlamentets talman David Sassoli säger: ”Europaparlamentet har varit tydligt med att EU:s återhämtningsfond inte ska gå till regeringar som inte respekterar grundläggande demokratiska värderingar eller upprätthåller rättsstaten. Denna undersökning bekräftar att en överväldigande majoritet av EU-medborgarna håller med oss. Om du konsekvent undergräver EU:s värden bör du inte förvänta dig EU-stöd.”

Eurobarometer-undersökningen, som har genomförts inför den stora debatten om tillståndet i EU den 15 september, visar att det finns ett stort stöd för transparens och effektiv kontroll av EU-stöd som betalas ut inom ramen för återhämtningsinstrumentet Next Generation EU.

Enligt undersökningen svarar 53 % av EU-medborgarna och 63 % av de tillfrågade svenskarna att de ”håller helt och hållet med” om att det måste finnas en effektiv kontroll. Ytterligare 32 % av de tillfrågade EU-medborgarna (och 24 % av svenskarna) svarar att de ”håller med till viss del”.

Detta är en ståndpunkt som delas av Europaparlamentet, som för närvarande utvärderar de nationella återhämtningsplanerna tillsammans med EU-kommissionen för att säkerställa att EU-stöd används i linje med målen för ett grönare, mer digitalt och motståndskraftigt europeiskt samhälle.

Medborgarna ser positivt på förutsättningarna för EU:s återhämtningsfond på 800 miljarder euro: Tre av fem EU-medborgare (60 %) tror att Next Generation EU kommer att hjälpa deras land att återhämta sig från den ekonomiska och sociala kris som orsakats av coronapandemin. 59 % av EU-medborgarna menar också att återhämtningsplanen kommer att förbereda deras land bättre för framtida utmaningar. Undersökningen visar även att 53 % av EU-medborgarna har en positiv bild av EU, medan endast 19 % har en ganska eller mycket negativ bild.

Enligt undersökningen finns det en oro i en rad EU-länder för hur väl nationella regeringar kommer att använda dessa ytterligare EU-medel. I genomsnitt litar 45 % av de tillfrågade EU-medborgarna på sin nationella regering i detta avseende. 41 % av de tillfrågade uttrycker tvivel, vilket visar på betydande skillnader i förtroendenivåer i EU.

Den allmänna opinionen stöder också tydligt den ståndpunkt som Europaparlamentet nyligen antog i debatten om behovet av villkor, kontroll och transparens.

Detta återspeglas i medborgarnas fortsatta stöd för respekten för rättsstaten som villkor för att få ta del av EU-stöd. Fyra av fem EU-medborgare (81 %) är överens om att ”EU endast bör tillhandahålla medel till medlemsstater under förutsättning att deras regeringar upprätthåller rättsstatsprincipen och demokratiska principer”. Undersökningen visar ett enhetligt högt stöd för denna ståndpunkt i alla EU:s medlemsstater med relativt få variationer. Respekten för rättsstaten är en viktig fråga för Europaparlamentet.

Politiska prioriteringar

På frågan om vilka ärenden  Europaparlamentet bör prioritera,  svarar 43 % av EU-medborgarna åtgärder mot klimatförändringar.

Övriga ärenden som de tillfrågade vill att Europaparlamentet ska prioritera är åtgärder för att bekämpa fattigdom och socialt utanförskap (32 %), främja ekonomin och skapa nya jobb samt bekämpa terrorism (båda 31 %). Folkhälsa samt migration och asyl hamnar på fjärde plats med 27 % vardera.

Det är värt att notera att medborgare i Ungern placerar demokrati och rättsstaten på tredje plats och medborgarna i Polen på andra plats jämfört med EU-genomsnittet, som är på åttonde plats.

Metodik

Eurobarometer-undersökningen genomfördes i samtliga medlemsländer av Ipsos European Public Affairs på uppdrag av Europaparlamentet.

Totalt har 26 459  EU-invånare i åldern 15 år och äldre deltagit online, varav 1011 från Sverige.

En detaljerad presentation av undersökningsresultaten, nationella faktablad samt fullständiga datatabeller finns här:

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/soteu-flash-survey

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS