Nya förslag för att främja myndigheters arbete mot korruption

Att korruptionsbegreppet är definierat utifrån ett brett perspektiv är väsentligt för arbetet att identifiera risker, det uppger Statskontoret. I en nyligen släppt promemoria ger de förslag på hur myndigheter kan arbeta med identifiering av korruptionsrisker. Framtagandet av förslaget är gjort inom ramen för Statskontorets uppdrag att främja det arbete myndigheter bedriver mot korruption.

I en nyligen släppt promemoria ger Statskontoret förslag på hur myndigheter kan arbeta för att identifiera korruptionsrisker och riskfaktorer inom verksamheten. Promemorian är den andra delen inom ramen för regeringsuppdraget att främja arbetet mot korruption inom den offentliga förvaltningen, del ett publicerades tidigare i år. Centralt är förslag på hur myndigheter kan arbeta med att identifiera risker och riskfaktorer för korruption inom den egna verksamheten. Statskontoret uppger att ett förbättrat arbete med att identifiera risker även förbättrar det samlade arbetet mot korruption.

För att enklare strukturera arbetet med att identifiera korruptionsrisker har Statskontoret urskilt fyra arbetsmoment: planering och förberedelse, kartläggning av verksamheten, samtal med personal och sammanställning av underlag. Arbetsmomenten är, enligt Statskontoret, centrala i arbetet att identifiera risker och riskfaktorer. Arbetet att identifiera risker är verksamhetsspecifikt. På grund av detta är det väsentligt att arbetsmomentens ordning är anpassad utifrån myndighetens verksamhet. Statskontoret poängterar dessutom att identifieringen inte är möjlig att utföra isolerat från verksamheten.

Viktigt i arbetet för en god förvaltningskultur

Förutom ett mer strukturerat arbete med identifiering av risker bidrar de föreslagna momenten även till arbetet för en god förvaltningskultur. Dessutom kan arbetet bland annat bidra till att öka de anställdas medvetenhet vad gäller riskerna med, och de skador som kan följa av, korruption. Statskontoret uppger även att behovet av ökad förståelse för såväl korruption som hur det förebyggs är betydande. Arbetet kan även göra det enklare att identifiera risker i hela verksamheten.

– Riskanalys är ett avgörande moment i det förebyggande arbetet mot korruption. Ett återkommande misstag som i värsta fall riskerar leda till kontraproduktiva åtgärder, är slarvigt genomförda riskanalyser. Det är därför angeläget att organisationer genomför en gedigen och verksamhetsspecifik analys som tar sikte på såväl interna som externa korruptionsrisker, samt på basis av detta utformar förebyggande åtgärder. Detta gäller alla organisationer och särskilt våra offentliga aktörer som förvaltar ett särskilt förtroende från allmänheten. Det utökade stödet till den offentliga sektorn är välkomnat, säger IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Läs promemorian här.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS