Sveriges åtgärder inte tillräckliga enligt Greco

Pixabay

Arbetet för att åtgärda Grecos rekommendationer är delvist uppnådda. Däremot kvarstår arbete på högsta verkställande politiska nivå. Detta framgår av Grecos andra rapport gällande huruvida Sveriges femton rekommendationer är åtgärdade.
– Det är dock tydligt att det kräver än mer arbete för att fullt ut implementera alla femton rekommendationer, säger Parul Sharma.

Källa: mynewsdesk.som
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Gruppen av stater mot korruption (Greco) utvärderar löpande länders efterlevnad av Europarådets konventioner mot korruption och ger rekommendationer till åtgärder. I denna rapport bedömer Greco hur myndigheter i Sverige har implementerat rekommendationerna från 2019. Rapporten är den andra avseende regelefterlevnaden; den första publicerades 2021.

Rapporten visar att Sverige på ett gott sätt implementerat, eller på ett tillfredsställande sätt hanterat, nio av de femton rekommendationerna. Däribland har Sverige implementerat utbildning inom etik, intressekonflikter och förebyggande av korruption för personer i en ledande politisk position; såväl i början av, som kontinuerligt under, mandattiden. Tre rekommendationer är delvist åtgärdade, däribland handlingsplanen mot korruption. Återstående tre rekommendationer har inte åtgärdats.

Sverige ska återrapportera om processen

Greco lyfter fram att Polismyndigheten, vilken en del av rekommendationerna riktas mot, uppnått samtliga rekommendationer. Myndigheten har bland annat infört en etisk policy. Frågor om etik och integritet har dessutom blivit en integrerad del av den obligatoriska introduktionen och fortbildningen. Myndigheten har även inrättat en visselblåsarfunktion, vilken också ansvarar för att ge rådgivning.

Vad avser den högsta politiska nivån lyfter Greco fram att Sverige förvisso har gjort framsteg sedan 2021. Likväl återstår arbete, bland annat kring regler om transparens i kontakter med lobbyister. Även mer djupgående kontroller av högsta verkställande tjänstemän samt tillsyn över efterlevnaden av uppförandekoder för dessa tjänstemän återstår att implementera. Sverige ska senast den 30 juni 2024 rapportera om processen med att åtgärda kvarstående rekommendationer.

– Rapporten lämnar en del positiva besked vad gäller Sveriges arbete och visar på en god utveckling. Det är dock tydligt att det kräver än mer arbete för att fullt ut implementera alla femton rekommendationer. IMM kommer följa även det fortsatta arbetet och ser fram emot en uppväxling i arbetet mot korruption, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Läs rapporten här.

Läs om 2021 års rapport här.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS