Nyheter| Amnesty International: Offentligt uttalande om covid-19 och mänskliga rättigheter

pixabay

Amnesty International uppmanar alla regeringar och andra aktörer berörda av utbrottet av covid-19 att garantera att alla åtgärder som tas med anledning av smittan är förenliga med internationell människorätt och folkrättsliga principer i ett meddelande på sin hemsidan. Särskilt ska marginaliserade gruppers behov beaktas och människor som löper störst risk skyddas, och när åtgärder tas mot smittspridning som medför risker för mänskliga rättigheter ska riskerna hanteras och begränsas i möjligaste mån.

Mänskliga rättigheter måste stå i centrum av alla förebyggande, förberedande och behandlande åtgärder från första stund, med syfte både att värna folkhälsan och att på bästa sätt skydda de grupper och människor som löper störst risk att drabbas. Amnesty International ser med oro att åtgärder har vidtagits i smittans spår i olika länder utan att risken för människorättskränkningar hanterats i enlighet med internationella principer. Mänskliga rättigheter är odelbara och ömsesidigt beroende av varandra och ska garanteras även i en kristid, och om de måste begränsas av folkhälsoskäl får detta bara ske i enlighet med de begränsningar som är tillåtna enligt folkrätten.

Relevanta människorättsfrågor och särskilda utmaningar: 

Rätten till hälsa regleras i flera internationella konventioner och de flesta länder i världen har antagit åtminstone ett fördrag där de förbinder sig att respektera, skydda och fullgöra alla aspekter på rätten till hälsa. Den viktigaste av dessa är FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att många av de vanligast förekommande åtgärderna för att begränsa smittspridning berör andra rättigheter, som rörelsefriheten och mötesfriheten, vilka regleras i bland annat FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Förebyggande åtgärder:

Förebyggande åtgärder är åtgärder som stater vidtar för att begränsa spridningen av smittan. Även om det kan vara tillåtet att begränsa till exempel rörelsefriheten och mötesfriheten när det finns fara för folkhälsan, måste begränsningarna vara lagligt reglerade, nödvändiga för att uppnå specifika legitima syften, samt stå i överensstämmelse med andra medborgerliga och politiska rättigheter. Det betyder till exempel att begränsningarna inte får vara diskriminerande, att de måste vara proportionerliga och att stater inte får införa mer restriktiva åtgärder än vad som krävs för att uppnå syftet (enligt de så kallade Syrakusa-principerna).

Åtgärder som stater nu inför för smittbegränsning och där dessa principer måste beaktas är till exempel:
  • Karantän
  • Reseförbud och resebegränsningar 
  • Begränsning av information, transparens, censur
  • Tillgång till preventiv vård, utrustning, stöd
  • Undantagstillstånd

Tillgång till vård för drabbade:

De som har smittats av covid-19 har rätt att få stöd och vård i den mån de behöver. I all tillgång till vård gäller de så kallade AAAQ-principerna (Availability, Accessibility, Acceptability, Quality), vilket bland annat betyder att det ska både finnas tillräcklig tillgång till vård och utrustning och att den vården och utrustningen ska vara tillgänglig för alla, oberoende av ekonomisk status, geografisk placering, språkliga barriärer och andra potentiella praktiska hinder eller diskrimineringsgrunder. I fråga om tillgång till vård bör särskilt uppmärksammas: 

  • Ekonomisk och geografisk tillgänglighet
  • Särskild och oproportionerligt allvarlig effekt av covid-19 på vissa grupper
  • Rätt till socialförsäkring, arbetsrättsliga frågor
  • Förebyggande av stigma och diskriminering 
  • Vårdpersonalens situation

Internationellt samarbete:

En smitta av covid-19:s dimensioner kommer inte att kunna bekämpas utan internationellt samarbete. FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter föreskriver att i tider av transnationell smitta har det internationella samfundet särskilda skyldigheter att ge stöd och visa solidaritet med låginkomstländer.

Långsiktig återhämtning:

På längre sikt måste länder som blivit allvarligt drabbade av covid-19 få stöd och hjälp med återhämtning och återuppbyggnad. Grupper som drabbats extra hårt kan behöva extra stöd, avslutas meddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu