Nyheter| En klädaffär har diskriminerat romer

pixabay

En klädaffär har diskriminerat romer – betalar gottgörelse till kunderna och ger sina anställda utbildning om diskrimineringsförbud

Nyhetsbyrån STT rapporterar att affären i fråga ligger i Lempäälä, Finland.

En klädaffär som är verksam i ett stort köpcentrum hade bett ett bevakningsföretag att följa romer som besökte affären. Enligt försäljaren som var på plats var orsaken till detta att man i affären hade beslutat att bevaka alla romer. Klädaffärens ledning förnekade att det skulle beslutats om sådana instruktioner, men förklarade sig samtidigt förstå att de berörda kunderna hade kränkts på grund av det inträffade, står det i ett pressmeddelande.

Diskrimineringsombudsmannen bidrog till att ta fram en förlikning mellan parterna. I förlikningen åtog sig affärens ledning att utbilda sin personal om diskrimineringsförbudet så att motsvarande situationer inte skulle kunna inträffa på nytt. Även köpcentret lovade behandla ärendet bland affärsinnehavarna. Klädaffären betalar dessutom en gottgörelse på 1 500 euro till båda kunderna.  

Det har funnits romer i Finland i mer än 500 år, men fördomar och negativa attityder gentemot dem är fortfarande vanliga. Dessa yttrar sig som enskilda diskrimineringsfall, men syns även strukturellt. Trots att utbildningsnivån bland romer generellt har blivit högre, påverkar diskriminerande attityder negativt romers möjligheter på arbetsmarknaden. Många romer utsätts återkommande för diskriminering och trakasserier. Ändå framgår det till exempel av justitieministeriets publikation 7/2016 att endast en bråkdel av de romer som utsätts för hatiska uttalanden eller trakasserier anmäler det inträffade.

Diskrimineringsombudsmannen vill därför betona diskrimineringslagstiftningens betydelse för att få bukt med diskrimineringen mot romer och för att säkerställa att offrens rättigheter förverkligas.  

Förlikningen visar hur viktigt det är att ingripa i den diskriminering som romer utsätts för i vardagen. Klädaffären och köpcentrumet har varit samarbetsvilliga och har tagit ansvar för att lösa situationen, säger vikarierande diskrimineringsombudsman, byråchef Rainer Hiltunen.

Diskriminering påverkar romers allmänna trygghetskänsla och deras tilltro till myndigheterna. Det är viktigt att visa att både myndigheter och övriga aktörer arbetar konkret för förverkligande av romers rättigheter.

Diskrimineringslagen:

8 § Förbud mot diskriminering

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan.

Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

23 § Gottgörelse

Den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier har rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu