Nyheter| Regeringen har beslutat om public services nya sändningstillstånd

pixabay

INRIKES| Regeringen har beslutat om sändningstillstånd, medelsvillkor och krav på tillgänglighet till tv-sändningar för public service för åren 2020–2025. Besluten innebär att SR, SVT och UR ges långsiktiga förutsättningar att fortsätta utveckla en oberoende verksamhet i allmänhetens tjänst i ett föränderligt medielandskap.

Public service spelar en viktig demokratisk roll i vårt samhälle. Inte minst i vår tid behövs starka och oberoende medier i hela landet. Förändringarna i SVTs, SRs och URs uppdrag ger goda förutsättningar för ett modernt public service som är tillgängligt och relevant för publiken under flera år framåt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Besluten utgår från den inriktning i propositionen Ett modernt public service – villkor 2020–2025 (prop. 2018/19:136) som riksdagen fattade beslut om den 23 oktober i år.

Exempel på förändringar i public service-uppdraget:

  • SR och SVT ska stärka den journalistiska bevakningen i svagt bevakade områden och ta hänsyn till kommersiella nyhetsmediers konkurrensförutsättningar.
  • Förstasändningar på de nationella minoritetsspråken ska öka under tillståndsperioden.
  • Public service-utbudet ska finnas där publiken finns, men samtidigt införs tydligare villkor om hur SR, SVT och UR ska förhålla sig till distribution på andras plattformar.
  • SR, SVT och UR ska stärka en livskraftig produktionsmarknad i hela landet.
  • Beredskapsuppdraget moderniseras.
  • Medelstilldelningen ökar med 166 miljoner kr om året genom att företagen får behålla de medel som tidigare använts för att finansiera Radiotjänst i Kiruna AB.
  • Vissa ändringar och förtydliganden om förhandsprövningen av nya tjänster införs. Bland annat ges externa aktörer möjlighet att anmäla nya tjänster för prövning.
  • Omfattningen av bland annat syn- och teckenspråkstolkning hos SVT och UR ska öka.
  • Innehållsvillkoren ska till viss del kunna uppfyllas genom tillgodoräknande av programverksamhet på internet – så kallade ”räkna-webben”. Kärnverksamheten utvidgas samtidigt till att även innefatta produktion och tillhandahållanden av program på de egna plattformarna som finns på fritt tillgängliga och öppna delar av internet.

Källa: regeringen.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu