Nyheter| Regeringskansliets romska referensgrupp 2019

INRIKES| Regeringskansliets romska referensgrupp 2019 består av 20 personer.

Det första referensgruppsmötet kommer att äga rum den 11 september i Stockholm. 

Regeringskansliet bad resande/romer runt om i Sverige att nominera personer som de ansåg hade kunskap i frågorna. Efter det gjorde regeringskansliet sitt urval och kom fram till att dessa 20 personer hade den kunskap och erfarenhet som efterfrågades.

Syfte Regeringskansliets samråd med romer ska bidra till att romer får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i arbetet med politiken för nationella minoriteter. Detta i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Att ta tillvara romers kunskap, kompetens och erfarenheter är också centralt för att nå framgång i arbetet med att förverkliga minoritetspolitiken.

År 2012 beslutade regeringen om en strategi för romsk inkludering 2012– 2032. I strategin anges att romsk delaktighet och romskt inflytande genomgående ska säkerställas i arbetet. År 2013 bildade Regeringskansliet därför en romsk referensgrupp för arbetet med strategin med 20 romska deltagare som utses för tre år i taget. Referensgruppen förnyades 2016. Syftet med referensgruppen är att diskutera hur regeringen kan utveckla och förbättra styrning och insatser i strategin.

Referensgruppens uppgifter
Deltagarna i referensgruppen ska genom sin kunskap, kompetens eller erfarenhet bidra till att utveckla regeringens strategi för romsk inkludering. Detta innebär bl.a. att:
– identifiera behov som finns hos den romska gruppen,
– ge förslag på insatser eller bidra med synpunkter på förslag till insatser för den romska gruppen,
– medverka till att identifiera romska företrädare med särskild sakkunskap, 2 (2)
– utvärdera genomförda insatser för den romska gruppen, bl.a. utifrån Länsstyrelsen i Stockholms läns rapportering inom ramen för regeringens strategi för romsk inkludering, och
– verka för att sprida information från dialogmötena om arbetet för romsk inkludering. Mötesformer

Referensgruppen kommer att bjudas in till minst två dialogmöten med tjänstemän på Kulturdepartementet per år. Vid behov anordnas även möten med hela eller delar av referensgruppen för dialog om mer specifika frågor, t.ex. hälsa, utbildning eller insatser för kvinnor. Då kan andra personer med relevanta erfarenheter, både romska och icke-romska, delta. De mer specifika mötesformerna ska tas fram av referensgruppen och berörda handläggare vid Regeringskansliet.

Romsk referensgrupp för arbetet med strategin för romsk inkludering 2019–2022

Ajten Berlafa, Chef för utbildning, språk och forskning International Romani Union
Angelina Dimiter-Taikon, Lärare
Erland Kaldaras, Projektledare Romska ungdomsförbundet
Giuliana Michaj, Jur. kand.
Gregor Kwiek, Vice ordf. Romano Pasos
Harry Kwiek, Jur. kand.
Irén Horvatne, Modersmålslärare
Marcella Kovacsova, Verksamhetsledare Trajosko Drom
Marek Lakatos, Samordnare socialtjänsten
Maria Bogeblad, Utvecklingsledare Romano Center i Väst
Marian Wydow, Sekreterare Romskt informations- och kunskapscentrum i Malmö
Nina Lundberg, Samhällsvägledare Stockholms stad
Renata Useinova, Undersköterska
Richard Magito Brun, Sekreterare Kulturgruppen för resandefolket
Rosario Ali, Verksamhetsledare È Romani Glinda
Sandra Englund, Fotopedagog och Auktoriserad Dramapedagog
Sandra Kwiek, Sekreterare Gypsy Queens
Stefano Kuzhicov, Ordf. Riksförbundet romer i Europa
Therese Palm, Distriktsköterska
Valeria Redjepagic, Student


Arvodering
För deltagarna i referensgruppen ska, i likhet med vad som gäller för ledamöter i statliga kommittéer, arvode utgå för deltagandet i referensgruppen, med ett dagarvode om 350 kr per sammanträdesdag. Dagarvode utgår bara till den som är närvarande vid sammanträdet, om det inte finns särskilda skäl. Utöver dagarvode lämnas ersättning för inkomstförlust på samma villkor som för kommittéer i enlighet med 29–30§§ kommittéförordningen (1998:1474). Vid behov utgår även ersättning för resa och logi i samband med referensgruppens möten.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu