Rapport till regeringen: Myndigheters arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi under 2022

Forum för levande historia 2022 Foto: Maja Brand

Inom ramen för regeringens nationella plan Samlat grepp mot rasism och hatbrott arbetar ett stort antal myndigheter mot rasism, homo-, bi- och transfobi. Planen har kompletterats med särskilda åtgärdsprogram mot afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Forum för levande historia har i uppdrag att samordna planen och har nu lämnat sin rapport för 2022 till regeringen.

– Att motverka rasism och diskriminering är en viktig uppgift för såväl det offentliga som för det civila samhället. Rapporten ger en samlad bild av en del av det arbete på området som bedrivs inom staten. Det pågår ett brett och viktigt arbete men det finns fortsatta behov och utmaningar, säger Petra Mårselius, överintendent vid Forum för levande historia.

Myndigheternas uppdrag utgår från planens strategiska områden; mer kunskap, utbildning och forskning, förstärkt förebyggande arbete på nätet, ett mer aktivt rättsväsende samt ökat stöd till och fördjupad dialog med civilsamhället. Flera av myndigheternas uppdrag ingår i regeringens åtgärdsprogram mot olika former av rasism. Några exempel på åtgärder under 2022:

  • Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort en studie av afrofobiska hatbrott. Enligt Brå:s statistik är brott med afrofobiskt motiv den största kategorin bland hatbrott. Studien visar också att det finns en hög andel barn och unga bland de som utsätts för afrofobiska hatbrott.
  • Diskrimineringsombudsmannen (DO) har analyserat anmälningar som inkommit till myndigheten under 2017–2021 i ett uppdrag att fördjupa kunskapen om diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder, däribland etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Analysen visar bland annat att en stor andel av de anmälningar som studerats handlar om diskriminering i arbetslivet eller inom utbildningsområdet.
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har kartlagt olika former av rasism på nätet. Undersökningen visar bland annat att muslimer och andra personer med ursprung i Mellanöstern och Nordafrika är särskilt utsatta för fördomar.
  • Forum för levande historia har genomfört fortbildningar om olika former av rasism i historien och i dag till skolans personal och andra relevanta yrkesgrupper. Exempelvis har lärare, skolledare, fritidsledare och anställda inom Polismyndigheten fått kompetensutveckling om antisemitism och antisemitiska konspirationsteorier.

I rapporten presenteras även utvecklingsbehov och förslag för att arbetet mot rasism, homo-, bi- och transfobi ska bli mer samlat, strategiskt och effektivt. Det handlar om mål för samhällets arbete mot rasism, om långsiktighet och tydligare styrning samt om behovet av mer kunskap om olika former av rasism.

– Det behövs mer såväl bred som djupare kunskap om antisemitism och andra former av rasism och dess utveckling över tid för att rikta åtgärder, säger Petra Mårselius.

Myndighetsnätverk för arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi

Centralt för samordningen av det nationella arbetet är att erbjuda myndigheter möjligheter att ta del av kunskap och utbyta erfarenheter. Därför samordnar Forum för levande historia ett nätverk för statliga myndigheter för arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.

– Myndighetsnätverket är öppet för alla statliga myndigheter och är ett sätt att bidra till ökad kunskap om dessa frågor. Intresset är stort, vilket är glädjande. I dag är cirka 80 myndigheter representerade i nätverket, säger Meriam Chatty, projektledare vid Forum för levande historia.

Fakta
Regeringen lanserade 2016 Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Forum för levande historia har sedan 2017 i uppdrag att samordna och följa upp planen. Det görs genom att erbjuda myndigheter kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten, samt genom en årlig rapport som sammanfattar myndigheternas arbete. Samordningen ska bidra till ökad samverkan mellan myndigheter och att förutsättningarna för lärande myndigheter emellan förbättras.

Särskilda åtgärdsprogram mot afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer beslutades i juni 2022. Åtgärdsprogrammen ska bidra till att öka kunskapen om och motverka de olika specifika formerna av rasism. Programmen kompletterar den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Åtgärdsprogrammen utgår i likhet med planen från de strategiska områdena; mer kunskap, utbildning och forskning, förstärkt förebyggande arbete på nätet, ett mer aktivt rättsväsende samt ökat stöd till och fördjupad dialog med civilsamhället. Åtgärdsprogrammen innehåller åtgärder för perioden 2022–2024.

Läs rapporten här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS