Våld mot kvinnor: ledamöterna kräver att EU ratificerar Istanbulkonventionen

pixabay

EU bör ratificera Istanbulkonventionen om att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, i enlighet med ett yttrande från EU-domstolen från 2021, anser ledamöterna.

  • EU-domstolen har bekräftat att EU kan ratificera Istanbulkonventionen utan samförstånd i rådet
  • EU-länderna måste bekämpa desinformation om konventionen och genomföra den fullt ut
  • Stödja offren genom att ge brottsbekämpande myndigheter och alla berörda yrkesutövare genusmedvetna utbildningskurser
  • En av tre kvinnor i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld

I resolutionen, som antogs på onsdagen med 469 röster för, 104 röster emot och 55 nedlagda röster, sägs
att Istanbulkonventionen förblir den internationella standarden och ett viktigt verktyg för att utrota våld
mot kvinnor och andra former av könsrelaterat våld, inbegripet våld i hemmet. Ledamöterna fördömer
med kraft försöken i vissa EU-länder att dra tillbaka åtgärder som redan vidtagits i syfte att genomföra
Istanbulkonventionen och uppmanar dem att tillämpa den fullt ut.

Parlamentet fördömer också tillbakagången för jämställdheten, kvinnors rättigheter och
Istanbulkonventionen i vissa EU-länder – till exempel i Polen, där regeringen försöker dra sig ur
konventionen och har infört ett de-facto förbud mot abort. Ledamöterna kräver att nationella
myndigheter ökar sina insatser för att bekämpa desinformation om konventionen.

Sex år efter att EU undertecknade Istanbulkonventionen har den fortfarande inte ratificerats på grund av att ett fåtal EU-länder satt sig på tvären. Enligt ett yttrande från EU-domstolen från den sjätte oktober 2021 är det dock möjligt för rådet att fullfölja EU:s ratificering av konventionen utan att det föreligger samförstånd. Samtidigt påminner Europaparlamentet om att EU:s anslutning till Istanbulkonventionen inte befriar EU-länderna från skyldigheten att nationellt ratificera den. Ledamöterna uppmanar därför de återstående sex EU-länderna – Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Lettland, Litauen och Slovakien – att göra det utan dröjsmål.

Konkreta förslag till genomförande

Parlamentet påpekar att straffrätten kan vara endast en del av en övergripande och integrerad reaktion på våld mot kvinnor och andra former av könsrelaterat våld som omfattar förebyggande, skydd och lagföring. Ledamöterna vill också att kommissionen och EU-länderna ska säkerställa lämpliga genusmedvetna utbildningskurser, förfaranden och riktlinjer samt specialiserade stöd- och skyddsåtgärder, med en strategi som sätter offren i centrum för alla berörda yrkesutövare, inbegripet brottsbekämpande organ, rättsväsendet och allmänna åklagare.

Citat

Den svenska moderaten Arba Kokalari, föredragande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, sade: ”Som européer har vi nu en möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor, som drabbar så mycket som en tredjedel av alla kvinnor i Europa. Det är på tiden att EU ratificerar Istanbulkonventionen. EU måste ta steget och gå från ord till handling för att förhindra könsrelaterat våld, skydda offren och bestraffa förövare.”

Łukasz Kohut (S&D, Polen), föredragande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, sade: ”För sex år sedan undertecknade EU Istanbulkonventionen, som syftar till att förebygga våld, skydda offren och lagföra förövarna. Vårt betänkande är en stark signal som stöder det svenska ordförandeskapets ansträngningar för att EU ska ansluta sig till Istanbulkonventionen. Verkligheten – att våld förekommer i många hem – måste förändras snart!”

Bakgrund

Var tredje kvinna i EU, totalt cirka 62 miljoner kvinnor, har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld, och mer än hälften av kvinnorna (55 procent) i EU har utsatts för sexuella trakasserier minst en gång sedan 15 års ålder.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS