Arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism förstärks

Foto Stockholm stads stadsmuseum

Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Därför kommer regeringen att fortsätta att förstärka arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Stödet för säkerhetshöjande åtgärder till trossamfund förstärks, polisen får i uppdrag att utveckla arbetet mot hatbrott och andra brott som hotar demokratin och flera olika åtgärdsprogram för att motverka rasism kommer att tas fram. Detta är de första åtaganden som regeringen aviserar i samband med Malmöforumet.

Malmöforumet Remember – ReAct

Den 13 oktober har statsminister Stefan Löfven bjudit in stats- och regeringschefer, internationella organisationer och sociala medieplattformar till Remember-ReAct, Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Målet med Malmöforumet är att alla deltagande länder, organisationer och företag ska förbinda sig att genomföra nya och konkreta åtaganden, så kallade pledges, för att främja hågkomsten av Förintelsen och för att bekämpa antisemitism, antiziganism och andra former av rasism.

Vid Malmöforumet kommer alla inbjudna delegationer att presentera sina åtaganden, så även Sverige. Några av våra åtaganden blir att kraftigt förstärka stödet för säkerhetshöjande åtgärder till trossamfund och andra organisationer samt ge polisen i uppdrag att intensifiera arbetet mot hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Vi kommer också att ta fram åtgärdsprogram för att motverka olika typer av rasism, bland annat antisemitism. Vi glömmer aldrig Förintelsen, vi accepterar aldrig antisemitism och rasism, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället

Regeringen föreslår att statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället höjs med 19 miljoner kronor från och med nästa år. Behovet av säkerhetshöjande åtgärder för trossamfund och andra organisationer inom det civila samhället har ökat främst på grund av ökade hot mot religiösa byggnader samt hat riktat mot religiösa funktionärer och utövare. Efterfrågan på statligt stöd för att tillgodose skyddsbehov har därmed ökat. Stödet kan handla om skydd av byggnader, lokaler eller andra anläggningar, personella resurser samt tekniska lösningar för bevakning.

Det civila samhället behöver värnas mot hat och hot. De som utövar sin religiösa tro eller engagerar sig ideellt för alla människors lika värde ska kunna göra det utan att utsättas eller skrämmas till tystnad. Jag är därför glad att kunna meddela att regeringen ökar stödet till det civila samhällets säkerhetsarbete nästa år, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Förstärkt arbete mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att arbetet mot rasism förstärks med 8 miljoner kronor årligen. Med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som utgångspunkt kommer regeringen fortsätta och förstärka arbetet mot olika former av rasism i Sverige. Särskilda åtgärdsprogram mot olika former av rasism; antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi och rasism mot samer ska tas fram. Åtgärdsprogrammen kommer bland annat att innefatta ökade insatser på utbildningsområdet, utökade åtgärder för polisen mot rasism och hatbrott samt kartläggning av antisemitism och andra former av rasism på nätet.

Nu förstärker vi arbetet ytterligare och skapar förutsättningar för både ett kraftfullt och långsiktigt arbete mot rasism. Ingen ska behöva utsättas för rasism och diskriminering, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Uppdrag till Polismyndigheten för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att fortsatt utveckla och förbättra arbetet för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Polismyndigheten ska bland annat genomföra kompetenshöjande insatser inom myndigheten samt redovisa resultat av det arbete som bedrivs för att förstärka den brottsutredande förmågan och uppklaringen av dessa brott. De ska också redovisa en beskrivning av arbetet mot it-relaterade hatbrott och andra brott som hotar demokratin och beskriva hur förutsättningar för samverkan skapas med andra myndigheter och organisationer. Uppdraget ska delredovisas till regeringen den 1 mars 2022, den 1 mars 2023 och slutredovisas den 16 december 2023.

Hatbrott kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. För att bekämpa hatbrott krävs helhetssyn, långsiktighet och uthållighet och med detta uppdrag fortsätter Polismyndigheten det viktiga arbetet mot hatbrott och brott som hotar demokratin, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Inom kort kommer samtliga åtgärder som Sverige har för avsikt att föra fram på Malmöforum som åtaganden presenteras samlat.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS