Bläddra – tillgängliga e-böcker på minoritetsspråk

pixabay

Kungliga biblioteket (KB) utvecklar just nu Bläddra, en digital bibliotekstjänst som lyfter fram litteratur på nationella minoritetsspråk. Tack vare projektet kan böcker på samiska och romani chib – som tidigare inte funnits i elektronisk form – bli fritt tillgängliga. Det långsiktiga målet är att tjänsten även ska omfatta material på finska, meänkieli och jiddisch.

Bläddra har drivits som ett pilotprojekt, där fokus till en början är e-böcker på samiska, romani chib och deras varieteter*. Utvecklingen började 2019 och är sedan årsskiftet en del i KB:s uppdrag att främja de nationella minoriteternas biblioteksverksamhet. Tjänsten gör det möjligt för alla i Sverige att ta del av både skönlitteratur och fackböcker på de nationella minoritetsspråken. Målgruppen är främst fritidsläsande vuxna och unga vuxna, men Bläddra kommer även att innehålla barnböcker.

Planen är att tjänsten ska lanseras under våren 2021, som en kostnadsfri app för surfplatta och mobil.

Ett stöd för folk- och skolbibliotek

Enligt bibliotekslagen ska det svenska biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. En del i det är att erbjuda litteratur på minoritetsspråken. Förutom att ge direkt tillgång till e-böcker är Bläddra även ett stöd i folk- och skolbibliotekens arbete att uppfylla sitt litteratur- och läsfrämjande uppdrag till minoriteterna. Med appen är det exempelvis möjligt för en hel klass att läsa samma bok samtidigt. Den kan också användas till att provläsa böcker innan de köps in i fysisk form, eller visas på storskärm vid gemensam högläsning.

Möjliggör digital utgivning

I projektet har KB kartlagt den svenska utgivningen av litteratur på samiska och romani chib. Den visade sig vara mycket begränsad, och dessutom fanns ingen digital utgivning. I och med Bläddra har KB kunnat stödja förlagen med att ge ut vissa redan utgivna böcker som e-böcker. Målet är att appen ska innehålla 25 titlar på romani chib och 25 titlar på samiska när den släpps – böcker som då för första gången går att läsa i epub-format.

Bläddra är även utformad för att vara tillgänglig för så många som möjligt. Böckerna är anpassade enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv (European Accessability Act), som ställer krav på tillgängligheten i bland annat e-böcker. Direktivet antogs 2019 och blir svensk lag år 2022, men KB väljer att redan nu följa det i utvecklingen av appen, avslutas pressmeddelandet.

Fakta: Nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samer är dessutom erkända som urfolk. De fem nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

I december 2020 fick KB ett regeringsuppdrag att främja de nationella minoriteternas bibliotek.

Information om Bläddra på KB:s webbplats
Mer om KB:s uppdrag för de nationella minoriteternas bibliotek

* Varietet är en lingvistisk term för olika former av ett språk. På Wikipedia finns en artikel som förklarar mer.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS