Civil Right Defenders har granskat Tidöavtalet

Foto: Civil Right Defenders

Civil Rights Defenders har granskat det samarbetsavtal, ”Tidöavtalet”, som presenterades av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna den 14 oktober 2022. Granskningen utgår från ett rättighetsbaserat perspektiv och lyfter delar av avtalet som enligt vår bedömning inte ligger i linje med ett starkt skydd för fri- och rättigheter i Sverige. De områden som primärt berörs är kriminalpolitik, migrationspolitik samt rättssäkerhet.

– Som människorättsorganisation är vi mycket oroade över innehållet i Tidöavtalet. Det innehåller en rad åtgärder som tydligt strider mot de normer för mänskliga rättigheter som Sverige är bundet av, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Inför valet 2022 granskade vi samtliga partiers valmanifest utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Vi har nu gjort detsamma med Tidöavtalet.

De områden som primärt berörs är kriminalpolitik, migrationspolitik samt rättssäkerhet – varav de två förstnämnda utgör en stor del av avtalet. Även andra relevanta områden berörs.

Granskningen utgår från ett rättighetsbaserat perspektiv, vilket innebär att de utgår från internationella, regionala och nationella åtaganden om mänskliga rättigheter som Sverige är bundet av. Exempel på dessa är FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheterEuropakonventionenEU-stadgan om de grundläggande rättigheterna samt svenska grundlagar. De slår fast grundläggande fri- och rättigheter för individer och staters skyldigheter att respektera samt skydda dessa.

Avtalet innehåller ett stort antal åtgärder, varav många är beroende av ytterligare utredningar. Vi vet inte än vad som blir lag och ny politik eller hur det kommer att se ut konkret. Men avtalets åtgärder anger en oroande riktning och sänder signaler som i sig är allvarliga.

Ett avtal för ett mer repressivt och rättighetsfrånvänt Sverige

Avtalet är klart repressivt. Vi ser ett fokus på fängslanden, även av barn och unga, hårdare straff, utökade möjligheter att övervaka och utvisa människor samt åtgärder som undergräver rättsstatsprinciper och mänskliga rättigheter. Vi ser åtgärder som syftar till att göra det svårare att vara flykting, papperslös eller asylsökande, med det övergripande målet att minska migrationen, oavsett vilka konsekvenser det kan få för individens mänskliga rättigheter eller värdighet. Vi ser också en tydlig sammanblandning av, och ofta likhetstecken mellan, migration och kriminalitet som pekar ut personer med migrationserfarenhet som orsak till Sveriges problem.

Åtgärder gällande kriminalpolitiken följer en trend som vi ser över hela Europa, ofta kallad ”straffpopulism”, Penal Populism. Det vill säga när beslutsfattare fokuserar på straffrättsliga påföljder på grund av deras popularitet bland väljarna, snarare än deras brottförebyggande effekt. Forskning och erfarenhet från andra länder ger inte stöd för att hårdare straff minskar brottsligheten och enligt mänskliga rättigheter måste straffrättsliga påföljder vara proportionerliga.

Vi noterar också att flera av åtgärderna direkt skulle strida mot internationella och regionala skyldigheter och konventioner som Sverige förbundit sig till samt mot vår egen grundlag. Läs hela granskningen här.

Avtalet undergräver rättstatens principer

Om avtalets förslag på åtgärder blir verklighet kommer vi att få ett samhälle som inte längre vilar på rättsstatens grundläggande princip om allas likhet inför lagen. Rättigheter kommer inte att baseras på människors behov utan på deras grupptillhörighet och juridiska status. Det skapar en hierarki mellan människor i Sverige, med personer med medborgarskap i toppen och utsatta grupper samt människor som rasifieras i botten.

I slutändan påverkar detta inte bara dessa grupper, utan har även en negativ inverkan på hela samhället och allas våra rättigheter. Det kommer att undergräva de mänskliga rättigheterna, rättsstatens principer samt den liberala demokratin för oss alla.

Tidöavtalet visar att den globala trenden med demokratisk nedmontering har kommit till Sverige. Vi har arbetat för mänskliga rättigheter globalt i 40 år, och dessa erfarenheter kommer nu väl till pass när vi måste fokusera mer av vårt arbete på att försvara grundläggande fri- och rättigheter på hemmaplan.

Läs hela granskningen här.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS