De nya ledamöterna i Göteborgs stad för den nationella minoriteten Romer

pixabay

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att godkänna förslaget på ledamöter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten Romer. De invalda är:

 • Soraya Post
 • Bianca Knutsson
 • Natali Nyman
 • Tuula Friman
 • Juha Nyman
 • Bagir Kwiek
 • Marcela Kovacsova
 • Nuri Selim
 • Rami Raim (ordförande)

Det tagna beslutet finns på sidan 6, punkt 3. Snabbprotokoll KS (goteborg.se)

Om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Rådet är ett forum för samråd och en rådgivande instans för kommunen i strategiska frågor som berör den romska minoriteten. I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta rådet och fastställa tillhörande reglemente. 

Rådet har möjlighet att initiera frågor och utvecklingsinsatser, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är också ett forum för ömsesidigt lärande och följer upp utvecklingen av plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor. Syftet är att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd. Rådet ska även bidra till att den romska minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i Göteborg.

Öppna möten

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten för allmänheten. Öppna möten är inte beslutande möten, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete. På de öppna mötena lyfts aktuella frågor. Öppna möten är en viktig yta för dialog med framförallt den nationella minoriteten romer i Göteborg, men också allmänhet, medarbetare i Göteborgs Stad och förtroendevalda.

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett råd till kommunstyrelsen. Rådet arbetar utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Vad innebär det att vara ledamot?

 • Rådets ledamöter väljs för fyra år (2023-2026)
 • Rådets ledamöter företräder många perspektiv och intressen
 • Rådet har 6 sammanträden och 2 öppna samråd varje år
 • Rådets ledamöter förbereder och läser igenom handlingar inför sammanträdena
 • Rådets ledamöter deltar aktivt i arbetsgrupper
 • Ersättning betalas ut för det arbete som utförs

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS