Debatt| 8 mars kvinnodagen

pixabay

Den 8 mars är internationella kvinnodagen, alltså den dag då alla som definierar sig som kvinnor är i centrum. Kvinnors situation i världen ska uppmärksammas, något som man kan tycka ska göras alla dagar i veckan. Kampen för allmän rösträtt och fred går som en röd tråd genom hela den internationella kvinnodagens historia. 

Det finns fortfarande mycket kvar att göra innan vi är ett jämställt samhälle. Det är till exempel obegripligt att vi fortfarande hör kvinnor berätta om sina erfarenheter från vården, om hur de viftas bort, negligeras, klappas på huvudet och inte får rätt och tillräcklig hjälp.

Mycket av den forskning som bedrivs görs på män. Om kvinnor ska få lika bra behandling som männen får krävs mer forskning. Det man till exempel vet idag är att hjärtsvikt drabbar lika ofta kvinnor som män. men hjärtsviktens symptom ser olika ut för de båda könen. Idag vet vi att skador och sjukdomar tar sig uttryck och ser olika ut i förhållande till könet.

Därför måste det forskas mer på kvinnor eller att forskning sker parallellt med kvinnor och män så vården och behandlingen kan ske på lika villkor. Dessutom ses arbetet inom vården som ett kvinnoyrke och är därmed ett låglöneyrke. Vad gäller inkomsten över lag så tjänar kvinnor fortfarande mindre än män med samma jobb, i snitt 4 000 mindre. Utslaget på ett år blir det 48 000 kronor.

Idag är det är ungefär lika många kvinnor och män som arbetar eller söker arbete i Sverige. Idag har kvinnor i regel har högre utbildningsnivå än män. Trots utbildningen har kvinnor lägre lön och därmed lägre pension än män, enligt SCB. Statistik visar också att väldigt få kvinnor representeras på de högsta chefsnivåerna.

I Sverige uppmärksammades kvinnodagen första gången den 12 maj 1912. Tidningen Morgonbris tyckte att de socialdemokratiska kvinnoklubbarna skulle hålla möten där rösträtten var en huvudfråga. Sen kom världskriget och fokus flyttades till kampen för fred.

Kvinnor exponeras och utsätts speciellt mycket under krig då det inte är ovanligt att kvinnor och kvinnors kroppar används som slagfält. Sexuella övergrepp och våldtäkter är vanliga vapen som ses som en del av krigföringen och används strategiskt på olika sätt.

Kvinnorörelsen tog fart igen efter kriget och hösten 1945 bjöd franska kvinnor, som varit medlemmar i motståndsrörelsen under kriget, in kvinnor från hela världen till en kongress i Paris. Tanken var att skapa en internationell organisation med fokus på fred och bekämpa fascismen. Women´s International Democratic Federation (WIDF) bildades och fick dessutom en konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd och Unesco.

I Sverige streds det för fri abort, daghem och sex timmars arbetsdag och 8 mars var en naturlig kampdag för dessa strider. FN ordnade 1975 en internationell kvinnokonferens i Mexiko på initiativ av WIDF. Parollerna var jämlikhet, utveckling och fred. På konferensen föreslogs det att kvinnodagen den 8 mars skulle vara en internationell högtidsdag och sedan 1978 finns den även med på FN:s lista över sådana.

Samhället måste ta det som sker mot kvinnor på allvar. Cirka 13 kvinnor dödas varje år i Sverige av män de har eller har haft en relation till. Motsvarande siffra när det gäller män som dödas av en kvinna de har eller har haft en relation till är fyra. Forskning på de bakomliggande orsaker tyder på att den största orsaken till våldet är mannens behov av kontroll över kvinnan. Det är inte ovanligt att brotten begås i samband med separation eller med svartsjukemotiv, enligt Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Samhället mår väl av jämlikhet. Vi är fortfarande inte där och det behövs fortsatt förändring. Kamratskap bland oss kvinnor är kittet i mosaiken som ska bilda vägen framåt. Vi är lika mycket värda, oavsett hur olika vi är. Enade måste vi se till att vi blir likvärdigt behandlade med lika lön och möjligheter, och stå upp för fred och mänskliga rättigheter.

Linda Lundqvist
linda@dikko.nu

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt