DO inleder tillsyn av H&M

HM Skellefteå Foto Sebastian Wikström

DO har beslutat att inleda tillsyn av företaget H&M. Bakgrunden är de medieuppgifter som gör gällande att företaget särbehandlar personer med annan etnisk tillhörighet än svensk och missgynnar bland annat dessa genom att i strid med företagets policy kräva kvitto vid byte av varor.

Syftet med tillsynen är att klargöra om det har skett en överträdelse av diskrimineringsförbudet som företaget är ansvarigt för.

Mot bakgrund av de uppgifter som DO har tagit del av har DO skrivit till H&M och begär svar på ett antal frågor. Bland annat vill DO att företaget förklarar vad som är företagets policy när det gäller byten och hur företaget ställer sig till de påståenden om diskriminering som rapporteringen presenterar.

– De uppgifter som har framkommit i medierapporteringen om att kunder behandlas sämre än andra av skäl som kan ha samband med deras etniska tillhörighet, gör att vi bedömer att det finns skäl för DO att få företagets syn på uppgifterna, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

När DO genomför en tillsyn för att bedöma om det har förekommit eller finns risker för överträdelse av diskrimineringsförbudet gör vi en allsidig och opartisk utredning. I samband med tillsynen vill DO därför också gärna komma i kontakt med den eller de personer som inte fick byta kläder i de filmer som ingick i rapporteringen, eller andra personer som har liknande erfarenheter.

Företaget har till den 22 december på sig att besvara DO:s begäran om yttrande, avslutas pressmeddelandet.

Begäran om yttrande i ärende TIL 2020/61

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu