Effektivt skydd mot diskriminering ökar förutsättningar för stärkt judiskt liv

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är positiv till den nationella strategin för att stärka judiskt liv i Sverige, som regeringen föreslår. Enligt DO är förslagen i utredningen väl avvägda och relevanta. DO menar att de skulle kunna bidra till att säkerställa judars tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Samtidigt skriver DO att strategin hade tjänat på att ha ett tydligare diskrimineringsperspektiv och att ett effektivt skydd mot diskriminering ökar förutsättningarna för ett stärkt judiskt liv.

Källa: do.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

DO har under lång tid framhållit hur allvarlig den diskriminering som judar i Sverige möter inom olika samhällsområden är. Och DO har påtalat att Sverige brister i att säkerställa judars tillgång till lika rättigheter och möjligheter. I utredningen beskrivs flera olika situationer där judar diskrimineras, och den lyfter några av de hinder för tillgång till lika rättigheter och möjligheter som judar möter i sin vardag. Enligt DO saknas dock förslag som tar sikte på att komma till rätta med situationen, exempelvis genom förslag om att frågan om språk som diskrimineringsgrund utreds och om att utvidga diskrimineringslagens skydd så att all offentlig verksamhet omfattas av ett diskrimineringsförbud.

DO konstaterar att utredningen inte haft i uppdrag att lämna förslag på författningsändringar. Samtidigt föreslås en översyn av lagstiftning inom flera områden. Enligt DO är det frågor som behöver utredas vidare. DO lyfter i sitt remissvar särskilt vikten av att utreda och överväga lagstiftning rörande förslagen om översyn av definitionen av konfessionella inslag i skollagen, möjligheten till ledighet på judiska helgdagar inom utbildningsväsendet, äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet inom äldreomsorgen och behovet av att främja jiddisch så att språket hålls levande i Sverige. DO anser därtill att man bör överväga om det inte finns ett behov av lagstiftning som säkerställer möjligheten att hålla kosher i bland annat skolan.

Läs hela DO:s remissvar

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS