Kunskapen om de nationella minoriteternas hälsa ska stärkas

pixabay

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna. Folkhälsomyndigheten ska bland annat särskilt fokusera på psykisk hälsa.

Att kunna följa upp hälsosituationen bland de nationella minoriteter­na och urfolket samerna är angeläget, inte minst för att vi ska kunna utforma verkningsfulla förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det här uppdraget är ett viktigt steg i det arbetet, säger socialminister Lena Hallengren.

En av de mänskliga rättigheter som värnas inom den svenska minoritets­politiken är rätten till hälsa. Jag är därför glad att vi nu kan fortsätta insatserna för att de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna säkras fullt ut, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

I uppdraget ingår att göra en nulägesbeskrivning av hälso­situationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna. Nulägesbeskrivningen ska utgå från befintlig kunskap om de nationella minoriteternas och urfolket samernas hälsosituation. Särskilt fokus ska ligga på psykisk hälsa och suicid och kopp­lingen mellan hälsoutfall och faktorer som rör diskriminering, utanför­skap samt hot och våld.

Myndigheten ska också vidta åtgärder för att kontinuerligt kunna följa de nationella minoriteternas och urfolket samernas hälsosituation, livs­villkor, levnadsförhållan­den och levnadsvanor.

Folkhälsomyndigheten ska bland annat genomföra uppdraget i nära samverkan med de nationella minoriteterna, urfolket samerna och med Sametinget.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet årligen, senast den 1 oktober, under perioden 2022–2023. Uppdraget ska slutredo­vis­as senast den 1 oktober 2024.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS