En Södertörn-modell för samråd?

DIKKO kollage

En debattartikel beskriver skribentens egna åsikterna i texten.

Södertörns högskola har fått två regeringsuppdrag till sin skola. Den 9 december hade Södertörns högskola därför bjudit in till en diskussion om dessa uppdrag. Under dagen diskuterades antiziganism och de två regeringsuppdragen som Södertörns högskola fått. Där kom fram att det inte finns någon oberoende romsk referensgrupp för högskolan. Och att skolan inte har några romska akademiker som är tillsvidare anställda.

En Södertörn-modell för samråd?

”Den 9 december bjuder Södertörns högskola in till ett öppet samråd för de som identifierar sig som romer med anledning av två regeringsuppdrag: att stärka och utveckla arbetet med revitalisering och bevarandet av minoritetsspråket romani chib och Lärarutbildning i minoritetsspråk.”

Så löd inbjudan till samrådsmötet som blev arrangerad på Södertörn den 9 december. Denna enda mening var all information som gavs.

Formuleringen av de två uppdragen fanns inte med i inbjudan, inte ens som bilaga. Uppdragen skickades inte heller ut till deltagarna innan mötet. Flera av oss som anmält oss försökte därför skriva till den e-postadress som hade angetts ifall vi hade frågor. Svaret vi fick var ett autosvar att e-postadressen inte fanns.

Det skickades inte heller ut någon annan information till deltagarna innan mötet, vare sig budget, räkenskaper eller information om hur de statliga uppdragens medel skulle hanteras i det fortsatta arbetet. Det fanns därför ingen möjlighet att sätta sig in i regeringsuppdragen inför mötet, eller att vi föreningar och organisationer skulle kunna diskutera saken innan mötet.

Dessutom var flera nyckelaktörer från det Romska civilsamhället inte inbjudna till mötet. Med tanke på att den korta texten i inbjudan som särskilt betonade revitalisering och lärarutbildning borde det varit särskilt viktigt att till exempel bjuda in språkkunniga personer från Isof, eller de ansvariga för det Romska resursbiblioteken. Men också de Romska lärarstudenterna på Södertörn, och andra Romska (språk)lärare borde blivit inbjudna.

Så hur blev själva mötet?

Man kan säga att vi gick från mötet med fler frågor än svar. Det fanns ingen redogörelse för hur kallelsen hade spridits och det fanns ingen presentation av deltagarna vid mötet. Trots att mötet skulle handla om regeringsuppdrag om språk presenterade ledningen inte ens språkläraren i romani chib. Var hon inte heller inbjuden till mötet?

Det saknades generellt ett fokus på språk, däremot avsattes en dryg halvtimme för en presentation av brobyggarutbildningarna. En utbildning som inte längre genomförs, något som inte framkom i presentationen, eller att den är något kvalitativt annorlunda än vad samrådsmötet enligt kallelsen skulle handla om: de två regeringsuppdragen.

 • En fråga som därför uppstår är om högskolan har använt medel som öronmärkts för revitalisering och lärarutbildning i minoritetsspråk för att bedriva brobyggarutbildning?
 • Och om medel från regeringsuppdraget i nuläget används för att lobba för att få finansiering till fler brobyggarutbildningar?
 • Frågan är om det i så fall har varit en korrekt eller ens en laglig användning av medlen?
 • Och hur förankringen och samråden med minoriteten om beslutet att använda medlen på andre utbildningar har sett ut?

Ingen referensgrupp

Det som framkom var att Södertörn inte har haft någon Romsk referensgrupp för arbetet med regeringsuppdragen eller de Romska uppdragsutbildningarna trots att dessa pågått i minst ett decennium. När frågan kom upp nämnde Christina Rodell Olgac nätverket NätMin, utan att specificera att NätMin är ett nätverk av lärosäten med regeringsuppdrag kopplade till olika minoritetsspråk, och att den enda Rom som ingår i nätverket är Angelina Dimitri-Taikon. Det kan därför knappast kallas samråd med den Romska minoriteten.

 • Har Södertörn i redovisningar uppgett att de har samrått med NätMin för att kamouflera att de inte har ägnat sig åt ett, enligt minoritetslagstiftningen och/eller korrekt samråd med den Romska minoriteten?

Tidpunkten för det så kallade samrådet är också intressant särskilt med tanke på den senaste tidens domar som lett till att beslut skjutits upp då kommunerna inte har samrått med minoriteterna på rätt sätt innan beslut fattats. Beslutet om hur Södertörns medel för regeringsuppdragen medel skulle användas verkar redan vara färdigt innan mötet – eftersom 4–5 tjänster som skulle samordnare uppdragen redan hade utlysts. Det ryktas också om att en person internt på Södertörn hade anlitats som samordnare innan samrådet hölls.

Vilka aktiviteter dessa samordnare ska samordna är oklart, men det verkar som om Södertörn fortsätter att satsa statliga medel på lobbyism och osynligt arbete snarare än att bedriva forskning och undervisning.  Eftersom beslutet att anställa ett antal samordnare inte nämndes på mötet och ingen ekonomisk redovisning gavs bringades det ingen klarhet i den här frågan, heller. Detta trots att beslutet om att använda pengarna till samordning togs före samrådsmötet, utgick inte någon information om att beslutet hade fattats eller hur det fattats.

Eller var det så kallade samrådsmötet i själva verket en längre anställningsintervju?

Flera av de personerna som hade kallats till anställningsintervjuer ombads att delta i samrådsmötet och en av dem som ställde kritiska frågor på mötet fick efteråt veta att hon inte fick jobbet. En annan, med stark koppling till brobyggarutbildningen, fick däremot jobbet.

Genom att inte bjuda in nyckelaktörer på det språkpolitiska området, inte presentera formuleringarna i regeringsuppdragen och använda en stor del av mötet till att prata om utbildningar som inte borde ha finansierats av ”regeringsuppdragen”, föreslogs att remissmötet skulle resultera i en önskan om ytterligare satsningar på brobyggande utbildning. Inget alternativ gavs, och personer som hade haft kunskapen uteslöts.

I slutet av mötet bad en av de Romska deltagarna om en skriftlig feedback på den fråga som ställdes i chatten. Hon fick svar från en av dem som hade presenterat under samrådsmötet att hon inte skulle få det, eftersom Södertörn är så mån om den Romska gruppen att de inte använder chatt i kommunikationen med Romer – (underförstått att Romer inte kan eller bör använda chatt?).

Avgörande frågor besvarades alltså inte.

Trots att avgörande frågor inte besvarades kryssade ledningen – precis vid årsskiftet – i den viktiga rutan att samråden är genomförda, samtidigt som de filtrerade bort arbetssökande som ställde kritiska frågor.

Naturligtvis frågar ingen på Regeringskansliet om vilka som var inbjuden eller vilken information som gavs. Med den Romska gruppen kan du göra lite som helst utan att någon bryr sig. Så länge undertecknarna kan skryta med titlar som avdelningsföreståndare och akademisk ledare spelar innehållet uppenbarligen inte så stor roll.  

Frågor vi har kvar är:

 • Har Södertörn använt pengar från regeringsuppdragen för att bedriva brobyggarutbildning, för att främja brobyggarutbildning och/eller för att lobba för nya medel till brobyggarutbildning?
 • Om de inte har använt pengarna till brobyggarutbildning, vad har de gått till?
 • Varför hade inte avdelningsföreståndaren och akademisk ledare bjudit in språklärare i Romani Chib, ISOF och andra viktiga språkpolitiska aktörer?
 • Stämmer det att Södertörn inte har haft ett strukturerat samråd med den Romska minoriteten? Och att de har uppgett att samråd har skett via NätMin?
 • Varför ombads personer som hade sökt jobb att komma till mötet innan de fick svar om de fick jobb eller inte?
 • Stämmer det att Södertörn inte använder chattfunktionen på Zoom i kommunikationen med Romer? I så fall vad tycker de om att en av deras lärare säger detta på ett så kallat samrådsmöte?
 • Till sist, varför har vi inte fått en skriftlig återkoppling från mötet? Och är detta Södertörnsmodellen för samråd?

Undrande föreningar och aktörer
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS