Europarådet uppmanar Sverige att utöka skyddet i diskrimineringslagen

En rådgivande kommitté från Europarådet har i dagarna lämnat en rapport om hur Sverige lever upp till sina skyldigheter att skydda minoriteters rättigheter. Kommittén rekommenderar återigen Sverige att införa språk som diskrimineringsgrund och understryker vikten av att DO får tillsyn över alla myndigheters beslut för att stärka skyddet för minoriteter.

Källa: do.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Europarådets rådgivande kommitté granskar hur medlemsstaterna lever upp till ramkonventionen om skyddet för nationella minoriteter. Kommittén utvärderar de åtgärder som staterna genomfört för att förverkliga principerna och målen i konventionen.

I rapporten som kom i måndags konstaterar kommittén att det är ett problem att DO inte på ett verkningsfullt sätt har möjlighet att undersöka klagomål om diskriminering som riktas mot samtliga offentliga myndigheter, något som också DO har uttryckt vid ett flertal tillfällen. Kommittén anser att skyddet mot diskriminering av minoriteter behöver stärkas bland annat genom att DO får tillsyn över alla myndigheters verksamhet. Kommittén konstaterar också att språk ännu inte erkänns som en diskrimineringsgrund i Sverige något som har framförts vid flera tillfällen tidigare. DO är positiv till att frågan om att införa språk som diskrimineringsgrund utreds eftersom det är kan stärka skyddet mot diskriminering.

Enligt kommittén har det tidigare långvariga toleranta klimat som har rått i det svenska samhället kraftigt försämrats, i synnerhet gentemot invandrare. Kommittén uttrycker en stor oro över en polariserad politisk diskurs som särskilt verkar slå mot nationella minoriteter. I rapporten skriver kommittén att klimatet av intolerans behöver hanteras skyndsamt. Kommittén uppmanar myndigheter att öka sina ansträngningar för att förebygga och bekämpa rasism, hatbrott och hatretorik, bland annat i sociala medier, i synnerhet mot de judiska, romska och samiska minoriteterna.

Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter trädde i kraft i Sverige år 2000. Konventionen anger de principer som ska respekteras samt de mål som staterna ska uppnå för att säkerställa skyddet av nationella minoriteter. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Kommittén genomförde förra året sitt femte landbesök till Sverige samt höll flera digitala möten med bland annat företrädare från DO och andra myndigheter, regeringen, kommuner och minoriteter för att diskutera skyddet för minoriteter i Sverige.

Rapporten går att läsa på Europarådets webbplats.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS