Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att öka kunskapen om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism

Photo: Fredrik Posse/Stryngford Photo

Regeringen har beslutat om ett flertal insatser mot rasism, liknande fientlighet och hatbrott. Flera av insatserna genomförs inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som regeringen beslutade 2016. Planen utgör ett samlat grepp och inbegriper strategier och insatser för att förebygga och motverka rasism och hatbrott; genom förbättrad samordning och uppföljning, mer utbildning och forskning, ökat stöd till och fördjupad dialog med civila samhället, ett förstärkt förebyggande arbete på nätet och ett mer aktivt rättsväsende.

Här följer några exempel på insatser som för närvarande genomförs, vill du se alla gå in HÄR

Länsstyrelsen i Stockholms län får i uppdrag att öka kunskapen om hur romska barn och unga utsätts för antiziganism i dag.

I uppdraget ingår att anordna riktade informationsinsatser på lokal och nationell nivå som samlar romska barn och unga och synliggör frågan bland relevanta aktörer, samt lämna förslag på ytterligare åtgärder för att motverka romska barns och ungas utsatthet för antiziganism.

Ladda ner:

Myndigheten ska genomföra uppdraget i nära samverkan med romska företrädare, däribland unga romer, och tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i arbetet. Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen och Forum för levande historia.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Forum för levande historia med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 september 2021. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Arbetsmarknadsdepartementet senast samma datum. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Länsstyrelsen i Stockholms län får för genomförandet av uppdraget
disponera högst 400 000 kronor 2020 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS