Europeiska rådet antar slutsatser om kampen mot rasism och antisemitism

skärmklipp

Rådet har antagit slutsatser om kampen mot rasism och antisemitism. I dem beklagas djupt den mycket oroande utvecklingen med allt fler rasistiska och antisemitiska incidenter i EU:s medlemsländer. Medlemsländerna uppmanas att ta fram handlingsplaner och strategier till slutet av 2022 för att genomföra EU:s handlingsplan mot rasism från 2020 och EU:s strategi för att bekämpa antisemitism från 2021.

Rådet framhåller betydelsen av utbildning och uppmanar medlemsländerna att informera allmänheten om kampen mot rasism och antisemitism och vikten av att upprätthålla minnet av offren för rasistiskt och antisemitiskt våld. Det uppmanar också medlemsländerna att främja forskning och utbildning om judiskt liv, antisemitism och förintelsen, liksom om rasism och slaveri.

Medlemsländerna bör uppmana massmedierna, de sociala medierna och teknologi- och kommunikationssektorerna att tillämpa uppförandekoder som man har enats om på europeisk nivå och att införa metoder för att snabbt upptäcka, bedöma och ta bort olaglig hatpropaganda online. De bör också stärka förmågan att väcka åtal i samband med olaglig hatpropaganda online, inbegripet genom att inrätta övervakningscentrum och plattformar online där man kan anmäla hatiska budskap.

Angående rapportering och utredning bör medlemsländerna uppmuntra offren för och vittnena till rasistiska och antisemitiska incidenter att rapportera dessa, säkerställa att sådana rapporter utreds samt när så krävs erbjuda hjälp, inbegripet psykologiskt, socialt och materiellt stöd. Medlemsländerna bör även i utbildning som ges till brottsbekämpande och rättsliga myndigheter ta upp bekämpning av diskriminering samt utarbeta bästa praxis för att hitta och hjälpa offer.

Man bör se till att nationella samordnare, offentliga organ, arbetsmarknadens parter och civilsamhällesorganisationer har ett nära samarbete för att utarbeta preventiva åtgärder och utvärdera dessas slagkraft. Medlemsländerna uppmanas också att överväga att utarbeta gemensamma metoder för kvantifiering och karakterisering av rasistiska och antisemitiska incidenter och jämföra dem både över tid och mellan medlemsländerna.

Slutligen uppmanar rådet kommissionen att stödja medlemsländerna, offentliga organ och institutioner, lokala myndigheter och civilsamhällesorganisationer i kampen mot rasism och antisemitism, även i form av ekonomiskt stöd.

Bakgrund

Enligt undersökningar som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gjort har 45 procent av svaranden med nordafrikansk bakgrund känt sig diskriminerade under de senaste fem åren. Motsvarande andel för Afrika söder om Sahara är 39 procent, medan det för romer rör sig om 41 procent. Av de judar som deltog i undersökningen hade 39 procent upplevt någon form av antisemitiska trakasserier.

Kampen mot rasism och antisemitism är en av EU:s prioriteringar. I september 2020 lade EU-kommissionen fram en handlingsplan mot rasism med en rad åtgärder för de kommande fem åren. I handlingsplanen efterlyses bättre tillämpning av EU-lagstiftningen, närmare samordning, rättvist polisväsende och skydd, ökad medvetenhet och bättre insamling av uppgifter. I oktober 2021 presenterade EU-kommissionen en strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv. I denna fastställs en rad åtgärder uppdelade på tre pelare: förebygga och bekämpa alla former av antisemitism, skydda och främja judiskt liv samt främja utbildning om, forskning kring och minnet av förintelsen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS