Insatser för främjande av mänskliga rättigheter nationellt

Rosenbad i Vinterskrud..Foto & Rosenbad Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringen ger Länsstyrelserna i uppdrag att sprida kunskap till kommuner och regioner och att stödja dem i deras arbete med mänskliga rättigheter. Uppdraget är en del av myndigheternas regleringsbrev för budgetåret 2024.

Källa: regeringnen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– För att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter behöver det systematiska, strukturerade och långsiktiga arbetet på nationell nivå fortsätta. Som en del av detta arbete krävs fortsatta insatser för att sprida kunskap om och integrera de mänskliga rättigheterna i den offentliga verksamheten, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.  

Syftet med insatserna är att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd hos personal i myndigheter, regioner och kommuner.

Uppdrag att sprida kunskap om mänskliga rättigheter

Länsstyrelserna ska stödja kommuner och regioner i deras arbete med mänskliga rättigheter. Stödet ska bland annat innefatta att sprida kunskap och metoder inom området och att främja erfarenhetsutbyte. I uppdraget ingår även att redogöra för hur arbetet mot olika former av rasism, däribland antisemitism, kan inkluderas i arbetet. Uppdraget ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samordna uppdraget och det ska redovisas senast den 1 mars 2025.

Utbildningsinsatser om de mänskliga rättigheterna

Uppsala universitetet har sedan tidigare uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om de mänskliga rättigheterna för personal i ett urval av statliga myndigheter, kommuner och regioner. I uppdraget ingår för 2024 även att genomföra utbildningsinsatser om barnets rättigheter. Universitetet ska även förvalta och vidareutveckla den webbaserade utbildningen Introduktion i mänskliga rättigheter. Myndigheten ska vidta åtgärder för att fler i målgruppen ska nås av utbildningsinsatserna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2025.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS