Insatser mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Wikipedia

Regeringen har beslutat om ett flertal insatser mot rasism, liknande fientlighet och hatbrott. Flera av insatserna genomförs inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som regeringen beslutade 2016.

Planen som regeringskansliet presenterade igår utgör ett samlat grepp och inbegriper strategier och insatser för att förebygga och motverka rasism och hatbrott; genom förbättrad samordning och uppföljning, mer kunskap, utbildning och forskning, ökat stöd till och fördjupad dialog med civila samhället, ett förstärkt förebyggande arbete på nätet och ett mer aktivt rättsväsende.

Det man kan sakna är åtgärder mot antizigansim och Förintelsen av romer.

Här följer exempel på insatser som för närvarande genomförs:

Förbättrad samordning och uppföljning

Forum för levande historia ansvarar för samordning och uppföljning av arbetet med planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och lämnar årligen en samlad rapport om arbetet till regeringen.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Forum för levande historia att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott samt ändringar av uppdrag.
Uppdraget i Forum för levande historias regleringsbrev.

Mer utbildning, kunskap och forskning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har fått i uppdrag att öka kunskapen om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

Regeringen har gett Forum för levande historia i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Forum för levande historia att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet.

Regeringen har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att framställa en rapport som visar på människors livsvillkor avseende ekonomi. Rapporten ska baseras på befintliga data och redovisningen ska vara uppdelad efter kön.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram kunskap om människors livsvillkor inom ramen för planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att vidareutveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden. I arbetet ska länsstyrelserna öka kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden.

Om uppdraget i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Forum för levande historia genomför en stor utbildningsinsats om olika former av rasism i historien och idag. Myndigheten genomför bl.a. utbildningar, riktade till skolpersonal och andra offentliganställda, med fokus på att kvalitetssäkra offentliga verksamheters bemötande av allmänheten genom arbete mot rasism.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Forum för levande historia att genomföra utbildningsinsatser inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.

Regeringsuppdrag: Ändring av uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.

Om uppdraget i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Vetenskapsrådet utlyser medel för forskning om rasism.

Pressmeddelande: Forskningsprogram om rasism inrättas.

Regeringen har avsatt medel för att stödja hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser 2018–2022. Hågkomstresorna syftar till att öka kunskapen om Nazitysklands förbrytelser mot judar, romer och andra grupper samt till att öka kunskapen och förståelsen om antisemitism och rasism historiskt och i dag. Verksamheten genomförs av Svenska kommittén mot antisemitism, Voksenåsen AS (resor till minnesplatser i Norge) och Forum för levande historia.

Uppdraget i Forum för levande historias regleringsbrev

Insatser med anledning av Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism

Den 13 oktober 2021 stod Sverige värd för Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Hågkomstfrågor, utbildning om Förintelsen, antisemitism i sociala medier och åtgärder mot antisemitism och andra former av rasism stod i fokus för forumet.

Inför Malmöforumet åtog sig Sverige att axla ordförandeskapet i IHRA 1 mars 2022 till sista februari 2023. En viktig prioritering under ordförandeskapet är att följa upp alla åtaganden som presenterades på Malmöforumet.

Sveriges IHRA-ordförandeskap ”Together for Impact”

Med anledning av Malmöforumet genomförde regeringen en nationell satsning för att öka kunskaperna i skolan och samhället.

Pressmeddelande: Nationell satsning ska öka kunskaperna om Förintelsen och antisemitism.

Forum för levande historia fortsätter genomföra delsatsningen på förstärkta utbildningsinsatser om Förintelsen, antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, som särskilt riktas mot målgrupper som sällan nås av myndighetens verksamhet.

Om satsningen på Forum för levande historias hemsida.

Inför forumet presenterade regeringen åtaganden på området som Sverige kommer att genomföra. I budgetpropositionen beslutades satsningar för totalt 95 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Malmöforumet: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism.

Den 1 juli 2022 inrättas Sveriges museum om Förintelsen som ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Regeringen har gett Statens historiska museer i uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av det nya museet inom myndigheten.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen.

Skolverket har tillsammans med Forum för levande historia i uppdrag att utveckla ett verktyg för systematiskt arbete med demokratistärkande insatser i skolväsendet, folkbildningen och andra delar vuxenutbildningen i syfte att motverka antisemitism och andra former av rasism. Myndigheterna ska även erbjuda målgrupperna processtöd i arbetet.

Uppdraget i Skolverkets regleringsbrev.

Vetenskapsrådet ska genomföra en särskild forskningssatsning, med utgångspunkt i sitt tidigare redovisade uppdrag att kartlägga och ta fram rekommendationer gällande forskning om Förintelsen och antisemitism samt andra gruppers utsatthet i samband med Förintelsen inklusive romer och antiziganism, i syfte att långsiktigt stärka det aktuella forskningsfältet.

Regeringsuppdrag: Ny forskningssatsning om Förintelsen och antisemitism.

Med utgångspunkt i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och dialoger med civilsamhället ska särskilda åtgärdsprogram mot olika former av rasism; antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi och rasism mot samer tas fram. Under våren hålls sakråd med civilsamhället som ska beaktas i arbetet med åtgärdsprogram.

Information om respektive sakråd med civilsamhället

Förstärkt förebyggande arbete på nätet

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har i uppdrag att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer. Myndigheten har från och med 2022 ett permanent uppdrag att genomföra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremism och rasism i digitala miljöer.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer.

Uppdraget i Totalförsvarets forskningsinstituts regleringsbrev.

Statens medieråd har i uppdrag att ta fram metoder för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet bland barn och unga.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram metoder som kan motverka rasism på nätet bland barn och unga.

Ett mer aktivt rättsväsende

Polismyndigheten har hög ambitionsnivå i arbetet mot hatbrott. Det finns en nationell kontaktpunkt för dessa frågor liksom utpekade demokrati- och hatbrottsutredare i alla polisregioner.

Polismyndigheten har fått i uppdrag att redovisa resultatet av fortsatta åtgärder för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Polismyndigheten ska beskriva hur samverkan med myndigheter och organisationer bedrivs samt hur en fungerande dialog säkerställs gentemot grupper som utsätts för denna typ av brott.

Uppdraget i Polismyndighetens regleringsbrev.

Åklagarmyndigheten har vidtagit åtgärder för att höja kvaliteten på arbetet mot hatbrott.

Brottsförebyggande rådet har på uppdrag av regeringen gjort fördjupade studier om antisemitiska respektive islamofobiska hatbrott i Sverige och genomför nu motsvarande arbete gällande afrofobiska hatbrott.

Uppdraget i Brottsförebyggande rådets regleringsbrev.

Hatbrottstatistik och tidigare fördjupade studier på Brottsförebyggande rådets hemsida.

Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådets uppdrag är att bl.a. ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Center mot våldsbejakande extremisms hemsida.

Organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism ska kriminaliseras.

Ett förbud mot rasistiska organisationer, SOU 2021:27.

Regeringen har tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté som bland annat ska ta ställning till om det bör införas ett särskilt straffansvar för förnekande av Förintelsen.

Kommittédirektiv: Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott, dir. 2021:87.

Ökat stöd till och fördjupad dialog med civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelar årligen bidrag i enlighet med förordningen om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har fått i uppdrag att fortsatt öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar och om utsattheten för islamofobi och hatbrott på lokal, regional och nationell nivå i relation till dessa verksamheter.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för stöd till trossamfund att öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.

Från och med 2018 höjdes anslagen till säkerhetshöjande åtgärder för bl.a. det civila samhället.

Om uppdraget i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 6:1.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS